• Groen krijgt extra aandacht.

    Archief BDU

Wethouder Ewoud 't Jong: 'Het is wel zaak vinger aan de pols te houden'

PUTTEN Bezuinigen binnen het sociaal domein wil, zo zegt wethouder Ewoud 't Jong, niet zeggen dat niet iedereen de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft.

,,Daarvoor is de jeugd ons ook te kostbaar. Dat maakt dat we nu 2,2 miljoen meer uitgeven aan jeugdzorg dan we ontvangen. We stellen wel alles in het werk dat verschil kleiner te maken. Dat is ook de reden dat wij als gemeente praktijkondersteuners betalen bij de twee huisartsenposten in Putten. Daarmee en door preventie willen we zien te voorkomen dat zwaardere hulp nodig is."

Wijnand Kooijmans

In de begroting is opgenomen dat het college ruim 180.000 euro extra wil innen aan toeristenbelasting. Toch ziet 't Jong de toerist niet als melkkoe. ,,We vragen extra geld, niet alleen van de eigen inwoner, maar ook van iedereen die naar Putten toe komt. We hebben de afgelopen tijd meer geïnvesteerd in recreatie, zoals het Bosbad. Onze investeringen rechtvaardigen dat de toerist meer betaalt."

LAAG 't Jong wijst erop dat de tarieven, zeker landelijk gezien, nog altijd laag zijn. Bovendien zijn er nu verschillende tarieven. Wie bijvoorbeeld in een tentje wil overnachten betaalt 1,25 euro per nacht. Voor een verblijf in een bungalow is dat 1,50 euro per nacht, in een hotel 1,75 euro. ,,Dat zijn ook meestal de mensen die iets meer hebben te besteden", zo zegt de wethouder.

De extra uitgaven aan vooral de jeugdzorg maken wel dat 't Jong verwacht dat dit jaar een tekort van acht- tot negenhonderdduizend euro ontstaat. De reserves van de gemeente zijn toereikend genoeg om dat op te vangen. ,,Door een goed financieel beleid in de afgelopen tien tot vijftien jaar staan we er als gemeente nog goed voor. Het is wel zaak de vinger aan de pols te houden."

VERHOGING Dat maakt het, zo zegt 't Jong, ook nodig de belastingen te verhogen. ,,We hebben minder geld gekregen uit het Gemeentefonds. Ondanks de financiële tegenwind hebben we toch ambities die we willen zien te verwezenlijken. Onder meer door te vergroenen als gemeente, meer laadpalen voor elektrische voertuigen te plaatsen, de verlichting te vervangen en te verbeteren."

De kosten van de verwerking van het afval nemen toe. Dat maakt het noodzakelijk ook deze belasting te verhogen. ,,We hebben drie jaar een korting gegeven op de afvalstoffenheffing maar dat is nu niet meer mogelijk. Maar dat raakt ook de ons omringende gemeenten."

WONINGBOUW De gemeente houdt vast aan het streven 120 woningen per jaar te realiseren. Dat maakt het wel nodig, zo zegt de wethouder, vijftig woningen te bouwen op plekken buiten Rimpeler. Hij verwacht dat de eerste woningen in Matchpoint nog voor eind 2020 kunnen worden opgeleverd. Vanaf 2023 wil het college bouwen op één of meerdere nieuwe locaties.

Het college wil flink investeren in onderhoud aan wegen. De gemeenteraad wordt hiervoor een krediet van 400.000 euro gevraagd. Hiermee moet de levensduur van wegen worden verlengd. In de vervanging van de verlichting wordt 470.000 euro gestoken, in het vervanging van het groen 300.000 euro.

VOEDSEL Gestreefd wordt naar het terugbrengen van de hoeveelheid restafval tot 45 kilogram per inwoner. Nu ligt deze hoeveelheid nog rond de honderd kilogram per jaar. In contacten met lokale ondernemers en bij bezoeken aan bedrijven gaat de gemeente aandacht besteden aan bewustwording over de herkomst en productie van voedsel.

Als proef wil het college komen tot afsluiting van zandwegen in het gebied Veenhuizerveld. In het voorjaar van 2020 wordt gekeken naar de gewenste en noodzakelijke locaties voor de plaatsing van banken en afvalbakken. Bij wegreconstructies worden zo veel mogelijk overbodige paaltjes en borden verwijderd. Verwacht wordt dat twintig procent van de huidige verkeersborden overbodig is.

SCHOOL De school Steenenkamer wordt in 2020 verplaatst naar de nieuwbouwwijk Rimpeler. Komend jaar moet ook de nieuwbouw van de basisschool De Akker plaatsvinden in verband met de herinrichting van de Bilderdijkstraat. Met het Puttens Historisch Genootschap en de Stichting Oktober '44 worden gesprekken gevoerd over andere huisvesting voor hun activiteiten. In de week van de jaarlijkse Ossenmarkt wordt het Puttens dialect meer onder de aanbracht gebracht, zo is het plan.