• Pixabay

Provincie denkt met belanghebbenden na over schade wolven

PUTTEN Dierhouders, gemeenten en terreinbeheerders kunnen aan de slag met het opstellen van een plan om in het leefgebied van de wolf schade te voorkomen.  Daarvoor hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland dinsdag de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland ingesteld. 

Dit voorjaar bleek dat de wolf zich in Gelderland heeft gevestigd. Schapenhouders en geitenhouders hebben vervolgens het initiatief genomen om een plan te gaan maken om schade door wolven zoveel mogelijk te beperken. In Gelderland is gekozen voor het oprichten van een gebiedscommissie in het leefgebied van de wolf. In die commissie zitten alle direct belanghebbenden, zoals schapen- en geitenhouders, schaapherders en terreineigenaren (particulier grondbezitters, terreinbeherende organisaties en gemeenten). De provincie steunt de commissie en benoemt de voorzitter, maar de commissie bepaalt zelf hoe ze te werk wil gaan. Gedeputeerde Peter Drenth: ,,De commissie is heel belangrijk voor draagvlak in het gebied. Samenleven met de wolf vraagt om goede afspraken. We beschermen als provincie de wolf, maar ook de schapen en de geiten."

Op de Veluwe zitten op dit moment in twee gebieden wolven. Op de Noord-Veluwe is dat een paartje. Zowel de Noord-Veluwe als de Midden-Veluwe vallen binnen het leefgebied van de wolf. De provincie, die verantwoordelijk is voor de aanwijzing van het leefgebied, heeft eind maart de grenzen van het gebied bepaald. Op basis van het gebiedsplan kan de provincie gevraagd worden om een bijdrage te leveren aan preventieve maatregelen waarmee dierhouders hun dieren kunnen beschermen. De provincie vergoedt daarnaast de komende drie jaar alle schade door wolven.

De commissie heeft al aangegeven zo snel mogelijk een bijeenkomst te willen organiseren voor schapen- en geitenhouders. De dierhouders kunnen dan meepraten over hoe het gebiedsplan er volgens hen uit moet gaan zien.