• Aan de Van Damstraat staan meerdere woningen in de steigers.

    Wijnand Kooijmans

Putten blijft nieuw bouwen

PUTTEN Binnen de gemeente Putten zijn voldoende mogelijkheden om tot 2025 jaarlijks te voorzien in de bestaande behoefte aan woningen. Een groot deel hiervan moet komen in de toekomstige woonwijk Rimpeler. Putten Zuid wordt wel in ontwikkeling genomen om te dienen als noodoplossing mochten plannen ineens niet door kunnen gaan. Maar het college van burgemeester en wethouders verwacht niet dat hier voor 2025 daadwerkelijk moet worden gebouwd.

Wijnand Kooijmans

Uit het woningbouwprogramma blijkt dat het uiterst moeilijk is voldoende goedkope koopwoningen te bouwen. Dat maakt dat in het totale woningbouwprogramma het aantal dure koopwoningen oververtegenwoordigd is. Om hierin wijziging te brengen wil het college mogelijkheden onderzoeken de bouwers van dure woningen mee te laten betalen aan het realiseren van goedkope woningen. Hierbij wordt vooral gedacht aan het bouwen van dit soort woningen op locaties die nu nog geen woonbestemming hebben.

Uitgangspunt in het woningbouwprogramma is dat gestreefd wordt naar een beheerste groei van het aantal woningen waarbij het dorpse karakter van Putten behouden blijft. In de praktijk moeten tussen 2013 en 2025 in totaal 830 woningen worden gebouwd om aan de lokale vraag te voldoen. Dat komt neer op rond de zeventig woningen per jaar. In de afgelopen twee jaar ligt dat aantal gemiddeld op 82.

Binnen de kern worden plannen ontwikkeld voor woningbouw op locaties aan de Brinkstraat en het terrein van Van Rossem. Ook wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn voor woningbouw aan de Achterstraat. Ten opzichte van eerdere plannen is een wijziging opgetreden in de huisvesting van arbeidsmigranten. Op de locatie 'De Kolthoorn' worden 34 woonunits en een beheerderswoning gebouwd waar huisvesting kan worden geboden aan 150 personen.

Hiermee wordt door Putten gedeeltelijk voldaan aan de binnen de regio Noord Veluwe gemaakte afspraken, dat Putten zorg draagt voor de huisvesting van rond de driehonderd arbeidsmigranten.Voor de Torenlaan was een plan hier twaalf goedkope koopwoningen te realiseren. Dat is echter ingetrokken. Op dit moment wordt gewerkt aan een alternatief plan. De kans wordt groot geacht dat er uiteindelijk zes woningen worden gebouwd maar dan in de dure koopsector. Voor het gebied Rimpeler wordt gestreefd nog drie hectare extra grond te verwerven om hier extra woningen te kunnen bouwen. Door sluiting van de basisschool Klein Schovenhorst komt deze locatie met ingang van het nieuwe schooljaar beschikbaar. Gekeken wordt of hier ook, eventueel in combinatie met aangrenzende gronden, ook woningen kunnen worden gebouwd.In het plan Rimpeler wordt voorlopig uitgegaan van de bouw van 175 woningen. Daarnaast is er veel ruimte voor woningbouw in ruil voor functieverandering. Het gaat dan om het afbreken van leegstaande agrarische bebouwing in ruil voor de bouw van woningen. Op het terrein van Matchpont aan de Nijkerkerstraat is ruimte voor 25 woningen.