• Lex van Lieshout

Putten heeft geen geld zat

PUTTEN De financiële positie van de gemeente Putten is zeer solide. Maar dat is, volgens wethouder Nico Gerritsen iets anders dan dat er geld zat is. ,,Wij moeten zorgvuldig met het geld omgaan. Goed kijken waarin we investeren en of het in het belang is van de burger van wie het geld uiteindelijk is."

Wijnand Kooijmans

 

Deze uitspraak deed wethouder Gerritsen tijdens de behandeling van de jaarrekening 2016. De rekening levert een positief saldo op van 152.000 euro. Dat heeft onder meer te maken met 80.000 euro meer aan toeristenbelasting. Volgens Gerritsen stijgt het aantal overnachtingen weer en is tevens een verhoging doorgevoerd.

Volgens Gerritsen wordt ook hard gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening aan de burger. Dat hangt nauw samen met de renovatie van het gemeentehuis. Op korte termijn presenteren twee architecten hiervoor de plannen. Ellis van Dam (Gemeentebelangen) pleit in afwachting hiervan voor de inrichting van een tijdelijk veiligheidsloket. Volgens de wethouder is dit mede afhankelijk van de komst van de politie naar het gemeentehuis.

Zorgen maken meerdere partijen zich over de bedrijvigheid. Het gaat dan zowel om het aantrekken van nieuwe bedrijven, behoud van bestaande bedrijven en de komst van een nieuw bedrijventerrein. Volgens wethouder Koekkoek hebben enkele bedrijven uitbreidingsplannen en is het maar de vraag of ze deze binnen Putten kunnen realiseren.

Ook de aanleg van een nieuw bedrijventerrein is een uiterst moeilijk proces, al wordt momenteel wel gekeken of dit kan worden gerealiseerd in het gebied tussen de nieuwe woonwijk Rimpeler en de spoorlijn Amersfoort-Zwolle. Afgesproken is in regionaal verband dat er een nieuwe regionale visie wordt ontwikkeld als het gaat om de aanleg van bedrijventerreinen. Probleem is dat de provincie Gelderland nog steeds van mening is dat de Noordwest-Veluwe meer dan voldoende capaciteit heeft. Volgens Koekkoek wordt er alles aan gedaan bestaande bedrijven te behouden voor Putten.

 

VEILIGHEID Door Gemeentebelangen wordt betwijfeld of de herinrichting van de Roosendaalseweg de veiligheid heeft verbeterd. Volgens wethouder Koekkoek is de weg nu ook als dertig-kilometerweg ingericht en vraagt dat gewenning. Wel vindt een evaluatie plaats op grond waarvan wordt bekeken of verdere aanpassingen noodzakelijk zijn. Uit de jaarrekening blijkt dat de gemeente verwacht in de loop van dit jaar de laatste restanten snippergroen te kunnen verkopen. Omdat de gemeente wil dat burgers netjes met elkaar omgaan blijft het vloekverbod gehandhaafd in de Algemene Plaatselijke Verordening.

In 2018 wordt onderzocht of de kermis kan worden verplaatst naar een locatie achter het gemeentehuis. In dat jaar wordt ook gestreefd naar aanpassing van de fietsvoorzieningen in het centrum als onderdeel van het centrumplan. Onbekend is nog wanneer het buitengebied van Putten wordt aangesloten op glasvezel. Verder wordt rekening gehouden met een Puttense bijdrage van 218.000 euro als bijdrage in het faillissement van de streekmuziekschool Noordwest-Veluwe.