• Wijnand Kooijmans

Putten in knel met opvang statushouders

PUTTEN De gemeente Putten gaat op zoek naar alternatieve huisvesting voor de opvang van statushouders. Daaraan wordt door de leden van de commissie Samenleving de voorkeur gegeven boven de betaling van de rekening voor het niet voldoen aan de opvang van statushouders of het voorrang geven van statushouders bij de toewijzing van huurwoningen.

ACHTERSTAND Met de Woningstichting Putten is de afspraak gemaakt dat tien procent van de beschikbare huurwoningen worden toegewezen aan statushouders. Daarmee kan echter niet worden voldaan aan de eis van het Rijk als het gaat om het aantal te huisvesten statushouders. In 2016 moet de gemeente in totaal 62 statushouders huisvesten. In de eerste helft van 2016 gaat het om 29 statushouders. Daarvan hebben vijftien statushouders een woning toegewezen gekregen, met als gevolg dat Putten achterloopt en hiervoor de rekening gepresenteerd krijgt van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

ALTERNATIEVE HUISVESTING Met het zoeken van alternatieve huisvesting wil het college van burgemeester en wethouders voorkomen dat de rekening verder oploopt. Volgens wethouder Nico Gerritsen heeft de gemeente zo'n drie locaties in het vizier waar deze opvang mogelijk is. Om welke locaties het gaat, wil hij op dit moment niet zeggen. Vanuit de commissie werd wel de huidige gemeentewerf als mogelijke locatie genoemd. De optie niet te voldoen aan de taakstelling en de rekening welke daaraan is verbonden te accepteren, spreekt de commissieleden niet aan. Hetzelfde geldt voor een wijziging in het percentage huurwoningen dat aan statushouders wordt toegewezen. De huidige tien procent zou dan moeten worden verhoogd naar dertig tot mogelijk zelfs vijftig procent. Dat zou betekenen dat de wachtlijsten voor Puttense woningzoekenden dramatisch groeien en woningzoekenden elders huisvesting gaan zoeken.

Met het zoeken naar alternatieve huisvesting wil het college de regie in eigen hand houden. Maar het college ziet ook mogelijkheden hierbij personen in nood te betrekken. Het gaat daarbij om mensen die door persoonlijke omstandigheden behoefte hebben aan tijdelijke huisvesting, zoals Puttense jongeren, arbeidsmigranten en in scheidingssituaties.

MOGELIJKE LOCATIES Om de integratie voorspoedig te laten verlopen, wordt bij het zoeken naar alternatieve huisvesting vooral gekeken naar locaties in of aan de rand van het centrum. Tijdelijke huisvesting in recreatiewoningen wordt ook niet uitgesloten. Putten heeft wel leegstand, onder meer in enkele schoolgebouwen. Maar deze zijn gelegen buiten het centrum, zoals School op 't Veld en de school Veenhuizerveld. Wij Putten stelt wel voorwaarden aan het zoeken naar alternatieve locaties. Onder meer wil deze fractie dat pas naar recreatieterreinen worden gekeken als hiervoor een door de gemeenteraad vastgesteld beleid is ontwikkeld. De fractie, gesteund door meerdere andere fracties, ziet meer bouwen als de enige echte oplossing voor het probleem van een tekort aan woningen. Genoemd is een aantal van honderd extra woningen. De problemen met de opvang van statushouders duren, zo verwacht de wethouder, zeker nog meerdere jaren.