• Lex van Lieshout

Putten krijgt begroting financieel niet rond

PUTTEN Putten kampt nog met een tekort van 1,2 miljoen euro om de begroting voor 2020 financieel dekkend te krijgen. Dit is vooral een gevolg van de sterke kostenstijging binnen de jeugdzorg.

Wijnand Kooijmans

De vraag naar jeugdzorg is de afgelopen jaren met ruim twaalf procent gestegen. Door het Rijk wordt echter minder geld hiervoor beschikbaar gesteld. ,,Dan kom je in de problemen", zo zegt wethouder Nico Gerritsen. Hij ziet de door het college van burgemeester en wethouders opgestelde kadernota voor 2020 als een waarschuwing aan zowel het adres van de Puttense samenleving als de gemeenteraad. ,,Indien het kabinet ons niet tegemoet komt, dan heeft dat zonder twijfel consequenties. Onze financiële reserves zijn niet onbeperkt."

BEROEP De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een klemmend beroep gedaan op het kabinet de gemeenten financieel te compenseren voor de gestegen kosten van de jeugdzorg. De verwachting is dat medio juni wordt gereageerd op de noodkreet van de gemeenten.

De problemen rond de jeugdzorg spelen al vanaf 2015. In dat jaar werden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Gelijktijdig werd er wel een bezuiniging van 450 miljoen euro doorgevoerd. Na de overdracht is de vraag naar jeugdzorg ook nog eens explosief gestegen. ,,De buffer die veel gemeenten hadden is na vier jaar verdampt. Dat geldt ook voor Putten", zo zegt Gerritsen.

BALANS Om het tij te keren werken de gemeenteraad en het college samen. Gerritsen: ,,Samen met de raadswerkgroep jeugd kijken wij hoe de jeugdzorg op lokaal niveau efficiënter en tegelijkertijd effectiever kunnen organiseren. Ik verwacht dat voor het zomerreces dit jaar we inzichtelijk kunnen maken welke mogelijkheden we daartoe hebben. Dan weten we ook wat de Rijksoverheid ons heeft te bieden en kunnen we als Putten de balans opmaken."

Het college wil niet vooruitlopen op mogelijke scenario's. Dat maakt dat de raad wordt voorgesteld de kadernota voor kennisgeving aan te nemen. ,,Over een maand verwachten we vervolgstappen te kunnen zetten", zo geeft Gerritsen aan. Op dit moment worden ook na 2020 tekorten gevreesd als het gaat om de begroting. Deze liggen steeds iets boven de miljoen euro.

BUURTZORG In de kadernota wordt voorgesteld de subsidie aan Buurtzorg Jeugd nog dit jaar te verlagen met honderdduizend euro en in 2020 en volgende jaren met tweehonderdduizend euro. Ook wordt de subsidie voor 'Moeders informeren moeders' geschrapt hetgeen 10.150 euro oplevert. Daar staat tegenover dat een tekort van 100.000 euro wordt verwacht op maatwerk voorzieningen, voornamelijk als gevolg van het stijgen van vervoersvoorzieningen en rolstoelen. Ook wordt een tekort verwacht van 350.000 euro op de uitgaven voor huishoudelijke hulp en begeleiding.

Het college gaat investeren in duurzame mobiliteit door onder meer de mogelijkheden voor het plaatsen van laadpalen te stimuleren alsmede het gebruik van het openbaar vervoer. In 2020/2021 wordt een onderzoek gestart naar het hergebruik van leegstaande bedrijfspanden en het herontwikkelen van bestaande, oudere bedrijfsterreinen.

WONINGBOUW Nog dit jaar wil het college, in overleg met de raad, keuzes maken als het gaat om toekomstige woningbouw. Inzet is dat vanaf 2023 kan worden gestart met de bouw van woningen op een nieuwe locatie. In dat jaar is Rimpeler volgebouwd. De landbouw krijgt meer aandacht, hiervoor wordt het ambtelijk apparaat met 0,6 fte uitgebreid.

Het college geeft verder aan de inzet van handhaving van ongewenste situaties op vakantieparken onverminderd van belang te vinden. Streven is te komen tot recreatief aantrekkelijke en vitale vakantieparken.