• De gemeente wil meewerken aan de wijziging van het bestemmingsplan.

    Wijnand Kooijmans

Putten verwerpt bezwaren tegen maatregelen rond sportpark

PUTTEN Twee bezwaren tegen verkeersmaatregelen in de omgeving van het sportpark in Putten zijn door het Puttense college van burgemeester en wethouders ongegrond verklaard.

Wijnand Kooijmans

Het eerste bezwaar was gericht tegen het opheffen van de fietsdoorsteek bij de kruising van de Halvinkhuizerweg en de Hooiweg. De indiener van het bezwaarschrift geeft aan minimaal drie keer per week van deze oversteek gebruik te maken. Volgens hem geldt dat ook voor meerdere andere personen. De commissie bezwaarschriften zegt begrip te hebben voor de inzet voor de veiligheid van de fietsoversteek. Maar vindt dat hij niet als belanghebbende kan worden aangemerkt omdat zijn belang zich niet in voldoende mate van andere weggebruikers onderscheidt. Het advies zijn bezwaar niet ontvankelijk te verklaren is overgenomen door het college.

Het tweede bezwaar is gericht tegen het besluit om ter hoogte van de Hooiweg het gedeelte dat grenst aan het sportcomplex tussen de twee ontsluitingen van het parkeerterrein af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit door dit deel te bestemmen als fiets-/bromfietspad. De indieners van het bezwaarschrift brengen hun zoon naar het kinderdagverblijf Kukeleku en moeten door de afsluiting omrijden. Ook voor hun bedrijf geldt dat moet worden omgereden. Ook hier vindt de commissie dat het algemeen belang prevaleert. Waarbij wordt opgemerkt dat er meerdere bedrijven aanwezig zijn op het bedrijventerrein waarvoor de bereikbaarheid verandert. Ook hier wordt het advies overgenomen het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren.