• Putten zet in op vitale vakantieparken.

    Wijnand Kooijmans

Putten zet in op sterke toename van toerisme

PUTTEN In 2022 moeten er jaarlijks 550.000 toeristische overnachtingen zijn. Dat is honderdduizend meer dan in 2017. Hiermee moet tevens een sterke stijging worden bereikt van de toeristische uitgaven in de gemeente Putten.

Wijnand Kooijmans

Dat blijkt uit de aanpak vitale vakantieparken Putten. In 2022 moeten vijftien tot twintig parken bovendien een plan hebben opgesteld voor kwaliteitsverbetering en met de uitvoering hiervan zijn gestart. Het hoge waarderingscijfer van 8,5 dat toeristen geven aan hun verblijf in Putten moet minimaal worden vastgehouden en waar mogelijk verbeterd.

Doel van het plan is inzicht te krijgen in het toekomstbeeld van de recreatieparken in Putten. In de loop van dit jaar moet het beleid dusdanig zijn ingericht dat bedrijven die levensvatbaar zijn de mogelijkheid krijgen desgewenst uit te breiden. Bedrijven waarvoor geen toekomst meer is moeten de kans krijgen op een andere invulling.

GEBIEDSVISIES Er moeten gebiedsvisies komen voor Krachtighuizen en Koudhoorn. Ook wordt gestart met het versterken van het recreatieve landschap rondom Krachtighuizen. Het aantal meldingen en klachten over (niet geoorloofd) gebruik op recreatieparken moet verder worden teruggebracht. De al dan niet tijdelijke behoefte aan huisvesting van arbeidsmigranten mag geen negatieve invloed hebben op de recreatiesector.

Ingezet wordt op het terugdringen van het gevoel van onveiligheid bij toeristen. Uit de toeristische monitor 2018 geeft veertien procent van de bezoekers aan dat de term onveiligheid past bij Putten. Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat de eerste grote stappen al zijn gezet. Misstanden op parken zijn, in hun ogen, sterk teruggedrongen, illegale woonsituaties zijn beëindigd en recreatieondernemers zetten al in op kwaliteitsverbetering.

ONGEWENST In het plan wordt aangegeven dat illegale bewoning van recreatiewoningen ongewenst is. Hierop blijft de gemeente handhaven. Wel is, zo zegt het college, een andere weg ingeslagen op het gebied van handhaving. Basis hiervoor is het contact met eigenaren/beheerders van recreatieparken en gemeenschappelijke afspraken die worden gemaakt.

Het voorzien van huisvesting voor Puttenaren met een tijdelijke acute woningbehoefte wordt niet gezien als een primaire taak binnen het programma vitale vakantieparken. Doelstelling van het college is dat wonen op recreatieparken enkel legaal gebeurt en dit geen onevenredig negatief effect heeft op de recreatieve uitstraling en het recreatief gebruik.

HANDHAVING Er komt een nieuwe notitie handhaving. Onder meer moeten parken een verblijfsregister gaan bijhouden. Dat maakt controle mogelijk op illegale bewoning.