• foto: Henk Brinkman

'Putten zet stappen in versterking recreatieve sector'

PUTTEN Het college van burgemeester en wethouders heeft 24 mei besloten de documenten 'Het bomendorp komt tot leven', 'Recreatie blijft recreatie' en 'Uitgerekend recreatief' aan de gemeenteraad aan te bieden. Deze documenten zijn opgesteld in het kader van het regionale programma Vitale Vakantieparken, waaraan de gemeente Putten zich heeft verbonden.

In 2013 is gestart met het programma Vitale Vakantieparken, een gezamenlijk initiatief van de gemeenten op de Noord Veluwe en de provincie Gelderland. Dit programma is gestart omdat door overheden en de recreatiesector is geconstateerd dat veel recreatieterreinen in de regio niet meer aan de eisen voldoen die de hedendaagse recreant stelt. Hierdoor blijft de recreant steeds meer weg. Dit heeft gevolgen voor de lokale economie, de ruimtelijke uitstraling en de openbare orde en veiligheid.

In het kader van het economische spoor is het recreatieplan 'Het bomendorp komt tot leven' opgesteld, waarbij ingezet wordt op de ontwikkeling van Putten tot een authentiek dorp met een eigen gezicht op de Veluwe. Dit wil de gemeente doen door de toeristische potentie optimaal te benutten, door aan te trekken, te verbinden en te stimuleren. Dit zorgt voor een duurzame economische structuur, waardoor Putten nog meer tot leven komt.

In het beleidsdocument 'Recreatie blijft recreatie' wordt ingegaan op het ruimtelijk beleid tot 2030 voor de verblijfsrecreatie in Putten. Op hoofdlijnen wordt ingezet op behouden en versterken van de verblijfsrecreatie in Putten. In verschillende varianten wordt aan recreatieondernemers de mogelijkheid geboden om te investeren en te innoveren in het verblijfsrecreatieve product. Daarnaast bieden varianten mogelijkheden voor transformatie naar wonen, zorg en maatschappelijke voorzieningen en andere tijdelijke gebruiksvormen.

In het kader van de openbare orde en veiligheid hebben in de afgelopen twee jaar meerdere handhavingsacties plaatsgevonden. De uit de handhavingsacties verkregen informatie is samengebracht in de onderzoeksrapportage 'Uitgerekend recreatief' en geeft inzicht in de wijze waarop de recreatieterreinen worden gebruikt en door wie. Het verkregen inzicht is mede als input gebruikt voor de inhoud van het recreatieplan 'Het bomendorp komt tot leven' en het beleidsdocument 'Recreatie blijft recreatie'. Daarnaast geeft 'Uitgerekend recreatief' ook informatie op basis waarvan verdere beleidskeuzes gemaakt kunnen worden op het gebied van sociale en maatschappelijke initiatieven, legt het college uit.

De documenten worden behandeld in de commissie Economie en Bedrijfsvoering van 16 juni en zullen naar verwachting in de raadsvergadering van 30 juni ter vaststelling worden voorgelegd.

De documenten kunnen daarna ingebracht worden in de regionale 'gereedschapskist', zodat andere gemeenten hiervan gebruik kunnen maken met als doel te komen tot een verbeterd aanbod van verblijfsrecreatie binnen de regio Noord Veluwe.