• Roos Koole

Rekenkamer: 'Alleen oog voor budgetten binnen jeugdzorg'

PUTTEN De informatie over de ontwikkelingen in de jeugdzorg zijn te weinig gekoppeld aan doelen. Ook wordt tijdens raadsvergaderingen nauwelijks ingegaan op de resultaten en de effecten van de hulpverlening.

Wijnand Kooijmans

 

Dat blijkt uit onderzoek door de Rekenkamer van de gemeenten Putten, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. De gemeenteraad wordt door middel van raadsbrieven geïnformeerd over zorgelijke ontwikkelingen. Maar dat is bijna altijd gekoppeld aan budgetten. Bekend is dat voor dit jaar het tekort op de begroting voor Putten al meer dan een miljoen euro bedraagt. Dit geld wordt bijgepast uit de andere posten binnen het sociaal domein.

 

WEINIG INITIATIEVEN RAAD De raad heeft geen afspraken gemaakt in hoeverre de bevoegdheid reikt van het college als het gaat uit het uitvoeren van beleid. Ook ontbreken varianten of scenario's. De raad heeft ook geen afspraak gemaakt over de manier van informeren. Wel wordt maandelijks een nieuwsbrief aan de leden van de betrokken raadscommissie gestuurd.

Indien het gaat om de begroting maar ook de kwartaalverslagen blijkt er uitsluitend aandacht te bestaan voor de budgetten. Wel zijn alle stukken die door de raad moeten worden goedgekeurd voorzien van een advies van de welzijns- of participatieraad. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft aangeboden praktijkvoorbeelden te bespreken. Hiervan is echter geen gebruik gemaakt.

Tijdens vergaderingen, zo concludeert de Rekenkamer, wordt nauwelijks teruggegrepen op eerder vergaderingen en toezeggingen welke zijn gedaan door de wethouder. Kritiek is dat de verslaglegging van de vergadering zich vrijwel beperkt tot de besluitenlijst. Ander punt van kritiek is dat de raad vrijwel uitsluitend reageert op stukken die ze krijgen. Vanuit de raad wordt weinig eigen initiatief getoond.

In totaal zijn in drie jaar tijd zeven vragen gesteld over de jeugdhulp. Deze hadden allemaal betrekking op de budgetten en niet op de inhoudelijke kant. Kritiek vanuit de raad is dat ze te weinig grip hebben op de budgetten. Dat heeft geleid tot het opstellen van een interventieplan dat nu bij de raad ligt. De informatievoorziening blijkt in de praktijk vooral betrekking te hebben op de budgetten en het aantal cliënten. Bekend is dat het aantal cliënten toeneemt.

De Rekenkamer noemt het opvallend dat er weinig wordt stilgestaan bij de mogelijke lokale verschillen in de (behoefte) aan jeugdhulp. Ook hebben de raden weinig aandachtspunten meegegeven aan de wethouders als het gaat om bijvoorbeeld de keuzevrijheid voor cliënten. Aangegeven wordt dat het voor raden beter mogelijk wordt te sturen op doorverwijzing naar lokale teams naar zware of juist lichtere jeugdhulp. De raadsleden dienen zich, zo is het advies, meer te verdiepen in de voortgang van de jeugdhulp. Er worden kansen gezien na de gemeenteraadsverkiezingen met plannen te komen om meer grip krijgen op de jeugdhulpverlening. Daarvoor is het maken van prestatieafspraken één van de voorwaarden.