• De stichting welzijn Putten kan de deuren open houden en de auto laten rijden.

    Wijnand Kooijmans

Stichting welzijn weer spin in web

PUTTEN Stichting Welzijn Putten moet de spin in het web worden als het gaat om welzijnstaken binnen de gemeente Putten. Om dat te bereiken stelt de gemeenteraad van Putten 57.640 euro aan subsidie beschikbaar voor de aanstelling van een interim-manager van de Stichting Spectrum.

Wijnand Kooijmans

Hun aanstelling is nodig door het vertrek van directeur Thalia Silvius. Formeel is zij nog in dienst tot 1 augustus. Door de vakantiedagen die zij nog moest opnemen is de stichting al enige tijd actief zonder roerganger. Volgens voorzitter Elly van Sluis heeft het vertrek van de directeur niet te maken met verschil van inzicht over de toekomstige taken. ,,Ze was toe aan een nieuwe uitdaging en is daarom vertrokken."

 

GEROMMEL Kritiek in de Puttense gemeenteraad was er van de zijde van het CDA. Dat had vooral te maken met de wijze waarop het voorstel werd gepresenteerd. Otto van Dijk: ,,Gerommel met de btw en ik denk niet dat de manager twaalfduizend euro gaat verreizen." Over de doelstelling van het voorstel was hij wel positief. De christendemocraat gaf aan dat de stichting door een storm is gegaan waarin werd gesteld dat de stichting niet de juiste partner van de gemeente was en niet in staat de taken te vervullen. ,,De stichting was een spin het web maar was er bijna uit verdwenen. Gelukkig zoekt de spin nu het centrum van het web weer op."

 

MOTIE Namens vrijwel alle partijen kwam Van Dijk met een motie waarin het college wordt opgeroepen de stichting te ondersteunen maar ook om duidelijke kwaliteitsafspraken met hen te maken. Het gaat dan onder meer lm de koppeling van zorg, het mantelzorgbeleid, ouderenzorg, vrijwilligersbeleid, maatschappelijke stages en op termijn cliëntenondersteuning. ,,Wij moeten versnippering voorkomen", zo gaf Van Dijk aan.

 

TAKEN Bert Klompenhouwer (VVD) steunde namens zijn partij uiteindelijk de motie wel maar behoorde niet tot de ondertekenaars. Ook kon hij instemmen met het gevraagde bedrag omdat de reserves van de stichting zijn uitgeput. ,,Mede omdat de verleende subsidies niet toereikend waren voor de taken die de stichting moest uitvoeren. Van de stichting maken veel mensen gebruik, zij mogen niet de dupe worden van de wat stroeve verhouding die enige tijd heeft bestaan tussen de gemeente en de stichting."

Henri Luitjes (Wij Putten): ,,Het gaat hier om een belangrijke zaak, ook als het gaat om de invulling van de maatschappelijke ondersteuning. Er is te lang gepraat, het is nu vijf voor twaalf. Het is ons het geld wel waard om de Stichting Welzijn Putten als spin in het welzijnsweb te krijgen." Hij vindt dat Putten zuinig op een stichting als de SWP moet zijn, mede om versnippering te voorkomen. Teun Jan van Ooijen (ChristenUnie) vindt dat de stichting verbinding moet zoeken met partners waarmee kan worden samengewerkt. ,,Ze moeten meegaan met de zorgvraag want deze is anders dan vijf jaar geleden. De stichting moet staan voor het welzijn van Putten."

Wethouder Ard Kleijer is blij met de steun van de stichting en ziet de motie als een ondersteuning.