• Archief BDUmedia

Tachtig woningen per jaar erbij

PUTTEN In het afgelopen jaar is het aantal woningen in de gemeente Putten met 87 nieuwe huizen toegenomen. Daarmee komt het gemiddeld aantal nieuwe woningen in de afgelopen jaren uit op rond de 72 woningen per jaar.

Wijnand Kooijmans

In een brief aan de gemeenteraad geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat bij de bouw men zich vooral richt op de huisvesting van de eigen inwoners. Om dat te verwezenlijken moeten tot 2025 nog 552 woningen worden gebouwd. Dit komt neer op bijna tachtig woningen per jaar. Overigens verwacht het college dat aantal dit jaar niet te halen door vertraging van een aantal plannen.

RIMPELER Het merendeel van de tot 2025 te bouwen woningen moet worden gerealiseerd binnen het plan Rimpeler. Hier komen 340 woningen. Het college verwacht dat tevens de komende tijd zeventien woningen kunnen worden gerealiseerd op de plek van het oude postkantoor. Op de locatie Kok moeten zestien woningen komen, op het terrein van de Boni acht. Aan de Wallenbergstraat is de bouw van 27 woningen voorzien in 2017.

Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een bestemmingsplan voor de invulling van de voormalige locatie van tennisvereniging Matchpoint aan de Nijkerkerstraat. Hier moeten 28 woningen komen.

WOONUNITS In eerste instantie wilde het college hier 20 tot 36 woonunits plaatsen voor de huisvesting van statushouders en zogenoemde personen in nood. Dat leidde tot veel negatieve reacties waarop is besloten toch te kiezen voor een permanente invulling. Ook dit leidde tot de nodige reacties omdat omwonenden vinden dat er te veel huurwoningen komen en dit niet passend is in deze omgeving.

Voor het college is dit aanleiding geweest te bekijken of plan stedenbouwkundig moet worden aangepast. Dat heeft geleid tot enkele kleine wijzigingen. De oorspronkelijke keuze hier meer sociale huurwoningen te realiseren blijft overeind.

KEUZE Het college zegt dat dit een bewuste keuze is. Op veel locaties kan niet worden voldaan aan de wens minimaal 35 procent huurwoningen te realiseren. Dat maakt dat er te veel middeldure en dure woningen worden gebouwd. De locatie Matchpoint leent zich goed voor meer sociale huurwoningen omdat het gaat om grond welke eigendom is van de gemeente.

Wel zijn enkele aanpassingen getroffen om tot een goed straatbeeld te komen langs de Mennestraat. Tevens is besloten een geluidsscherm te plaatsen van vier tot vijf meter hoogte om het woon- en leefklimaat te verbeteren. Door de ligging nabij de Nijkerkerstraat ontstaat anders te veel geluidsbelasting.

AANPASSING De aanpassing leidt ook tot behoud van de groenstructuur aan de westzijde van het plan. Daarnaast blijven ook enkele solitair staande bomen gespaard. Er worden voorlopig 44 parkeerplaatsen aangelegd. Bij de bouw wordt rekening gehouden met de bedrijfsvoering van Terra Nova en komt er een nieuwe aansluiting van de Kraakweg op de ronde Nijkerkerstraat/Van Geenstraat. De woningen worden bovendien volledig energieneutraal. Streven is dat de woningen uiterlijk in 2019 worden opgeleverd.