• import

Tijdelijke opvang mensen in vakantiewoning mag niet

PUTTEN Bewoning van een vakantiewoning aan de Huinerweg in Putten wordt niet toegestaan, ook al is het bestemd voor de tijdelijke opvang van mensen.

Wijnand Kooijmans

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders beslist naar aanleiding van een verzoek hiertoe. De eigenaar wilde in de woning mensen tijdelijk opvangen, bijvoorbeeld als overbrugging voor mensen die hun woning hebben verkocht en van wie de nieuwe woning nog in aanbouw is.

Volgens het college is er dit geval geen sprake van een situatie waarin kan worden afgeweken van de geldende regels. Dat druist ook in tegen het door de gemeente gevoerde beleid. Hoofddoelstelling van het bestemmingsplan, waarbinnen de woning is gelegen, is het verbeteren van de aanwezige verblijfsrecreatie in Krachtighuizen. Zorgend voor een goede landschappelijke inpassing.

Het bestemmingsplan is opgesteld om bestaande rechten te waarborgen maar ook de kwaliteit van de recreatie in het gebied Krachtighuizen te verbeteren. Behoud van de recreatieve bestemming is daarbij uitgangspunt. In deze visie is permanente bewoning niet toegestaan en het college ziet geen reden van dat standpunt af te wijken.

Het college gaat ook niet in op een verzoek van recreatiepark Maheki twee recreatieobjecten in te mogen ruilen voor één woonbestemming. Aangegeven wordt dat het huidige ruimtelijk beleid van de gemeente daartoe geen mogelijkheden biedt. In het kader van het regionale programma Vitale Vakantieparken wordt er naar gestreefd het recreatief aanbod binnen de gemeente Putten te verbeteren maar ook het toeristisch recreatief product te behouden.

Gewezen wordt om op het feit dat het college bezig is een nieuw ruimtelijk beleid te ontwikkelen voor de recreatieterreinen. De aanvrager wordt geadviseerd de uitkomsten hiervan in de gaten te houden en een eventueel later principeverzoek af te stemmen op dit nieuwe beleid.