• Wijnand Kooijmans

Tijdelijke vergunning voor permanente bewoning

PUTTEN Het toestaan van het langer blijven wonen in een recreatiewoning moet worden geregeld via een tijdelijke omgevingsvergunning. Hiervoor moeten door het college van burgemeester en wethouders beleidsregels worden opgesteld.

Wijnand Kooijmans

Tot dit advies komt de onafhankelijke commissie bezwaarschriften in het jaarverslag over 2017. De leden krijgen te maken met een groot aantal bezwaren dat wordt ingediend tegen het handhavend optreden van het college tegen permanente bewoning. Dat legt een dusdanige grote druk op commissie en het secretariaat dat de wettelijke termijnen voor de behandeling van het bezwaarschrift op dit moment vaak niet worden gehaald. Gewerkt wordt aan verbetering.

INDRUK De commissie stelt in het jaarverslag dat de indruk bestaat dat het college bij het niet halen van de afdoening van de bezwaren op ruimhartige wijze omgaat met de begunstigingstermijnen. Hierdoor worden bezwaarden met de trage afdoening niet al te zeer getroffen in hun belangen. Overigens blijkt het aantal bezwaarschriften in het eerste kwartaal van 2018 aanzienlijk te zijn gedaald.

Door de commissie wordt aangegeven dat er waardering bestaat voor het college dat rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van bezwaarden. Het verlengen van de begunstigingstermijn of het gedogen kan, zo oordeelt de commissie, echter de rechtszekerheid van betrokkenen aantasten. Het verlenen van een tijdelijke vergunning biedt deze zekerheid wel en is ook duidelijker naar eigenaren van omliggende percelen.

STIJGING In 2017 zijn 183 bezwaarschriften ingediend. Dat betekent een stijging ten opzichte van een jaar eerder toen 145 besluiten werden aangevochten. Maar duidelijk minder dan in 2015 toen sprake was van 227 bezwaren. De meeste bezwaren, 71 in totaal, werden ingediend tegen besluiten handhavend op te treden. Gevolgd door 63 bezwaren tegen vergunningen.

Door de commissie werd acht keer het advies uitgebracht een besluit geheel of gedeeltelijk te herroepen of een ander besluit te nemen. Zes van deze adviezen zijn opgevolgd door het college, één werd ingetrokken en over één advies is nog geen besluit genomen.

De commissie is onafhankelijk en bestaat veelal uit mensen met de nodige rechtskennis. Het college van burgemeester en wethouders is niet verplicht de uitgebrachte adviezen over te nemen.