• De school Steenenkamer heeft op termijn geen toekomst vindt het Puttense college van burgemeester en wethouders.

    Wijnand Kooijmans

Toch kans school Rimpeler

PUTTEN Er mag een school komen in de directe omgeving van de nieuwe woonwijk Rimpeler. Maar alleen onder de voorwaarde dat de school Steenenkamer wordt teruggegeven aan de gemeente Putten.

Wijnand Kooijmans

Dat blijkt uit het integraal huisvestingsplan van de gemeente Putten tot 2032. Tevens is aan het voorstel de voorwaarde verbonden dat het permanente tekort bij de school de Schuilplaats wordt opgevangen op de locatie Rimpeler. In het plan is tevens opgenomen dat de rem wordt gezet op de renovatie van schoolgebouwen. Wanneer duurzame renovatie voor een lager bedrag kan worden uitgevoerd dat voorzien gaat het financiële voordeeltje naar de kas van de gemeente.

BEREIKEN Het college wil met het plan bereiken dat de gemeente beschikt over goed onderhouden en duurzame schoolgebouwen die voldoen aan de eisen van het bouwbesluit en een gezond binnenklimaat hebben als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.

Renovatie vindt alleen plaats wanneer dit loont. Ook wordt gekeken of de betreffende school voor langere tijd levensvatbaar is.

UITDAGINGEN Het vergroten van de Schuilplaats brengt, zo concludeert het college van burgemeester en wethouders, uitdagingen mee op het gebied van verkeersveiligheid. Ook speelt mee dat bij de raming van onderwijshuisvesting in Rimpeler de verplaatsing van de school Steenenkamer is meegenomen.
Hierdoor kan Putten een zelfstandige school behouden hetgeen gunstig is voor de financiering vanuit het Rijk.

Vanwege het structureel lage leerlingenaantallen is de verwachting dat de school Steenenkamer op de huidige locatie niet in stand kan worden gehouden. De school in de directe omgeving van Rimpeler heeft voldoende omvang om in stand te blijven. De bouwkosten worden geraamd op bijna 2,3 miljoen euro. In het plan wordt geen uitspraak gedaan over renovatie van het christelijk college Groevenbeek. Het college wil eerst meer inzicht in de kosten en of het gebouw voor onderwijs behouden blijft. Pas in een volgende raadsperiode volgt een besluit.