• Afsluiten van de parkeerplaatsen Strand Nulde met slagbomen vermindert aantal autokraken

    Wijnand Kooijmans

Toename verwarde personen en stijging van aantal inbraken

PUTTEN In Putten is sprake van een toename van het aantal incidenten met verwarde personen. Hiermee wordt aangesloten bij de landelijke tendens. Aangenomen wordt dat het een gevolg is dat mensen met psychiatrische problemen steeds meer in woonwijken worden gehuisvest en minder in instellingen.

Wijnand Kooijmans

 

Uit het integraal veiligheidsplan tot 2019 blijkt dat Putten desondanks een beter veiligheidsbeeld heeft dan de buurgemeenten Ermelo en Harderwijk. De enige uitzondering hierop wordt gevormd door woninginbraken. Als het gaat om woonoverlast scoort Putten in gelijke mate als de buurgemeenten. Als aanpak is gekozen voor de versterking van de buurt- en burgerparticipatie via onder meer wijkgericht werken. Zo worden wijkschouwen gehouden met bewoners en worden voorlichtingsavonden gehouden over veiligheidsonderwerpen.Als het gaat om huiselijk geweld zijn er in Putten 51 meldingen gedaan bij Veilig Thuis. Daarnaast was er sprake van acht meldingen van kindermishandeling. Als het gaat om overlast van jeugd scoort Putten het laagst van de drie gemeenten. Putten scoort slecht als het gaat om het aantal woninginbraken. Veel inbraken hebben plaats op afgelegen plekken welke in of tegen het buitengebied aan zijn gelegen.

 

PREVENTIE Gestreefd wordt het aantal inbraken terug te dringen door preventie. Hiervoor worden speciale avonden belegd en zijn er acties als 'witte voetjes' en boef in de wijk. Bij witte voetjes wordt gekeken of bijvoorbeeld schuren en woningen in afdoende mate zijn afgesloten.

Ook wordt bij nieuwbouw en renovatie van woningen gekeken of betere afsluiting mogelijk is. Als het gaat om inbraken in auto's vinden deze in Putten vooral plaats op afgelegen parkeerterreinen in de bossen en bij het Postiljonmotel op Nulde. De aanpak bestaat uit de inzet van lokauto's door de politie, het flyeren door bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente en het posten van politie bij plekken waar veel wordt ingebroken.De meeste fietsen worden gestolen bij de bushaltes langs de Voorthuizerstraat.

 

REGELGEVING In Putten is sprake van de aanwezigheid van negentig vakantieparken. Gesignaleerd wordt dat bij een aantal sprake is van ongewenste situaties, vaak samenhangend met het niet naleven van regelgeving, zoals illegale permanente bewoning en oneigenlijk gebruik van woningen. Vaak is sprake van overlast, ruzie/twist, geweld en inbraken.

Voor Putten is dit aanleiding geweest een extra bijzondere opsporingsambtenaar in dienst te nemen en hard in te zetten op de aanpak van illegale permanente bewoning. Als het gaat om het stellen van prioriteiten tot 2019 wordt in Putten hard ingezet om het terugdringen van het aantal inbraken in auto's.

Een tweede prioriteit betreft de aanpak van winkeldiefstallen. Derde prioriteit is de aanpak van het aantal fietsendiefstallen. Tevens wordt ingezet op de verkeersveiligheid. Jaarlijks vinden er meer dan dertig ongevallen plaats met letsel. Daarnaast ondervinden veel inwoners de nodige verkeersoverlast.