• De Aldi mag voorlopig niet uitbreiden of nieuw bouwen.

Uitbreiding Aldi nog onzeker

PUTTEN Putten wil drie stedenbouwkundige bureaus de kans bieden een plan te ontwikkelen voor het gebied Bilderdijkstraat, Jac. Caststraat en P.C. Hooftstraat. In afwachting hiervan wordt voorlopig geen beslissing genomen op het verzoek van de Aldi de huidige supermarkt te mogen uitbreiden.

Wijnand Kooijmans

In het gebied moet onder meer een nieuwe invulling worden gegeven aan het terrein waarop de basisschool Klein Schovenhorst tot nu toe was gevestigd. De school is inmiddels gesloten en eigendom van de gemeente. De kans wordt daarnaast reëel gevonden dat ook het denksportcentrum Putten over enige tijd beschikbaar komt voor een andere functie. Verder zijn in deze omgeving nog gevestigd de protestants christelijke basisschool De Akker, wijkcentrum De Korenschoof van de Hervormde gemeente en een steunpunt van Landstede.

 

LOCATIE De directie van de Aldi is al enige tijd op zoek naar een andere locatie binnen Putten voor verplaatsing en vergroting van de supermarkt. In verband met het beleid van de provincie Gelderland rond winkelvestigingen zijn echter hiervoor geen geschikte locaties in Putten beschikbaar. Volledige nieuwbouw op de huidige locatie aan de Bilderdijkstraat is mogelijk, maar alleen indien de gemeente Putten de omliggende gronden wil verkopen. Daarnaast moet het bestemmingsplan worden herzien. Wethouder Nico Gerritsen: ,,Dat maakt dat wij op dit moment nog geen standpunt kunnen innemen op het verzoek van de Aldi. Wij hebben hen laten weten hun verzoek te betrekken bij de opstelling van de toekomstvisie voor dit gebied. Punt van aandacht voor ons is daarbij zeker ook de verwachte toename van verkeer in deze woonbuurt als de Aldi uitbreidt."

 

NIEUWBOUW De Rafael gemeente Putten heeft de gemeente laten weten geïnteresseerd te zijn in de huur van het gebouw waarin Klein Schovenhorst was gevestigd. Nieuwbouw wordt door hen ook niet uitgesloten. Bij het opstellen van de plannen wordt niet uitgegaan van vervangende nieuwbouw van de basisschool Het Akker. Binnen het gebouw zijn wel problemen als het gaat om bijvoorbeeld verouderde toiletten, de centrale verwarming, het binnenklimaat en de isolatie. Gestreefd wordt hiervoor oplossingen te vinden maar renovatie of vervangende nieuwbouw is, wat het Puttense college betreft, nog niet aan de orde.

De drie wegen zijn erftoegangswegen binnen de bebouwde kom. Hier geldt een snelheid van maximaal dertig kilometer per uur. Aan beide zijden van de wegen ligt een trottoir. Daarnaast zijn er de nodige parkeervakken en is veel groen in deze omgeving aanwezig. Gerritsen: ,,Dat maakt dat bij het eventueel toevoegen van nieuwe functies binnen het gebied wel rekening moet worden gehouden met de parkeernormen welke wij als gemeente hanteren en de toename van verkeer die nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen." Bij het kiezen van woningbouw moet door de bureaus in het achterhoofd worden meegenomen dat in Putten de bouw van goedkope woningen achterblijft waar de duurdere woningen zijn oververtegenwoordigd.