• Sander Koning

Unaniem akkoord toekomstvisie Bilderdijkstraat

PUTTEN De Aldi heeft wethouder Nico Gerritsen laten weten af te zien van nieuwbouw op de huidige locatie. De directie van het supermarktconcern vindt dat het te weinig uitbreidingsmogelijkheden krijgt.

Wijnand Kooijmans

Door Gerritsen werd dit meegedeeld tijdens de behandeling van de toekomstvisie voor de Bilderdijkstraat en omgeving. De Aldi blijft zoeken naar een mogelijke andere locatie. De gemeente Putten heeft deze niet voorhanden, aldus de wethouder.

Buurtbewoner H.M. Lubbertsen gaf, namens dertig huishoudens, tijdens de inspraak aan zich zorgen te maken over de voorgestelde ontwikkeling van het gebied. De uitbreiding van de Aldi wordt te fors gevonden, de gewenste hoogte van de school van elf meter vindt men te hoog. Ook keert deze groep zich tegen sociale woningbouw. Men vindt dat er al genoeg sociale woningbouw is gerealiseerd in deze omgeving en een betere spreiding over Putten moet plaatsvinden.

Kritiek is ook dat te weinig naar de buurt is geluisterd en vragen niet zijn beantwoord. Wethouder Gerritsen deelt deze mening niet. Er zijn vier informatiebijeenkomsten gehouden waarna het totale plan tijdens een vijfde bijeenkomst is gepresenteerd. Ook hebben buurtbewoners via briefjes hun mening kenbaar kunnen maken. Alleen Gemeentebelangen heeft twijfels rond de inspraak.

HOOGTE Meer fracties zetten vraagtekens bij de hoogte van elf meter van de nieuwe school. Volgens wethouder Gerritsen wordt het grootste deel van de school niet hoger dan acht meter. In de plannen wordt mogelijk ook voorzien in de bouw van een sportzaal en daarvoor is een hoogte van elf meter wel wenselijk.

Wethouder Gerritsen zegt met alle betrokken partijen in gesprek te gaan, ook met de peuterspeelzaal De Vrijbuitertjes. Voor het voortbestaan werd een warm pleidooi gehouden door Joyce Kamphuis (Wij Putten).

ALDI Het verzoek van Henk Koornneef (Gemeentebelangen) om de Aldi buiten de planvorming te houden, wordt niet gedeeld door wethouder Gerritsen. Hij zou het vreemd vinden om het gebied niet in totaliteit te beoordelen. Kritiek dat er groen verdwijnt wordt door hem niet gedeeld. Ook het speelveldje verdwijnt niet, maar wordt alleen verplaatst. De kringloopwinkel van Woord en Daad is sinds kort gevestigd in het gebied. Men is hard op zoek naar een nieuw onderkomen. Volgens Gerritsen wist de organisatie dat de vestiging in dit gebied een tijdelijke zaak was.

Gemeentebelangen twijfelde over het indienen van moties rond de Aldi en de elf meter hoogte maar zag daar toch vanaf. De toekomstvisie kreeg een unaniem akkoord van de raad. Een bestemmingsplan kan nu worden opgesteld.