• De Postweg is deels al opengebroken voor de aanleg van kabels.

    Wijnand Kooijmans

Verdeeldheid asfalt en klinkers

PUTTEN Tussen de bewoners van de Postweg en Drieseweg in Putten bestaat groot verschil van mening als het gaat om de materiaalkeuze bij de herinrichting van de weg.

Wijnand Kooijmans

Dat maakt dat de leden van de raadscommissie economische zaken, bestuur en openbare ruimte op dit moment nog geen voorkeur uitspreken. Zij gaan eerst in conclaaf met hun mede-fractiegenoten om in de raadsvergadering van 9 mei een definitief oordeel te vellen.

De bewoners van de Drieseweg zien het liefst de weg geheel in klinkers uitgevoerd. Waar in het voorstel van het college van burgemeester en wethouders een voorkeur wordt uitgesproken voor asfalt en alleen de uitvoering van de drempels en plateaus in klinkers. De bewoners van de Postweg kiezen voor een uitvoering in alleen maar asfalt.

TEGENSTELLINGEN De tegenstellingen kwamen duidelijk aan het licht bij de insprekers. Bewoner Frans Kortrijk van de Drieseweg wijst erop dat de politie heeft geadviseerd te kiezen voor klinkers. Bij asfalt wordt geen prioriteit gegeven aan handhaving en is het risico groot dat bekeuringen door de rechter worden vernietigd.

Gebakken klinkers zijn volgens Kortrijk duurzamer en geven een rustiger straatbeeld. Hij pleit voor een nieuwe enquête onder bewoners waarbij zij digitaal en anoniem een keuze kunnen maken. Mede omdat onder meer de adviezen van de politie niet bekend waren tijdens de bewonersavond.

BURGER HOREN John Hooijer, bewoner van de Postweg vindt het onbegrijpelijk dat niet naar de burger wordt geluisterd. Hij wijst erop dat alle bewoners van zijn straat duidelijk hebben aangegeven voorkeur te hebben voor asfalt. ,,Het gaat er niet om dat wij gelijk krijgen. Het gaat ons erom dat de burger wordt gehoord."

Frits Fabriek vindt vooral het oordeel van de politie van belang. Hij wijst op de Bosrand waar wel is gecontroleerd maar de rechter de processen-verbaal naar de prullenbak heeft verwezen. Hij vreest dat bij de keuze voor asfalt er nog harder gereden gaat worden.

HOBBELWEG Reinie van Schoor (CDA) vindt een aanpak hard nodig omdat de weg tot een hobbelweg is verworden. Maar wijst ook op het gebrek aan unanimiteit als het gaat om de wensen van de aanwonenden. Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) vindt dat de politie geen voorwaarden mag stellen als het gaat om raadsbesluiten.

Wethouder Roelof Koekkoek zegt dat uit tellingen blijkt dat maar een klein deel van de weggebruikers te hard rijdt op beide wegen. Wat betreft de kosten van het te kiezen materiaal zit er nauwelijks verschil in het benodigde bedrag. Het gaat om een totaalbedrag van 540.000 euro waarvoor de gemeenteraad een krediet van 400.000 euro wordt gevraagd.

Bij de keuze voor asfalt is het, volgens de wethouder, niet zo dat de politie niet handhaaft. Wel moet de noodzaak worden aangetoond.