• Sander Koning

Verhuizing van Aldi blijft taboe

PUTTEN De wens van de Aldi om te verhuizen van de huidige locatie aan de Bilderdijkstraat naar het centrum van Putten blijft onbespreekbaar voor het Puttense college van burgemeester en wethouders. Dat blijkt uit de beoordeling van de 23 inspraakreacties die zijn ingediend naar aanleiding van de bewonersavond over de stedenbouwkundige toekomstvisie Bilderdijkstraat.

Wijnand Kooijmans

Het college gaat nu verder werken aan de totstandkoming van een voorkeursmodel waarbij opmerkingen, voor zover wenselijk, zo veel mogelijk worden verwerkt. Het college sluit niet uit dat de uiteindelijke visie een samenvoeding is van de vier gepresenteerde modellen.

ALDI Bewoners hebben aangegeven uitbreiding van de Aldi op de huidige locatie niet wenselijk te vinden. Men is bang voor extra verkeer van zowel laad- als losverkeer als van bezoekers. Zij vinden het wenselijk dat naar een andere locatie wordt gezocht. Weer anderen vinden de aanwezigheid van een supermarkt van meerwaarde voor de wijk.

Het college stelt dat het beleid erop is gericht supermarkten zo veel mogelijk te concentreren bij de entrees van het dorpscentrum. Maar ook dat er geen ruimte is voor het vestigen van een nieuwe discount supermarkt in het centrum. Uit onderzoek is gebleken dat bezoekers van een supermarkt dit niet snel combineren met een bezoek aan andere winkels.

REDEN Om deze reden is er nadrukkelijk voor gekozen de Aldi op de huidige locatie te handhaven. Wel wordt gekeken naar wat maximaal haalbaar is aan uitbreiding. Dit in relatie tot het benodigde aantal parkeerplaatsen en een groene buffer naar de bestaande woningen. Uitgangspunt is dat de uitbreiding van de Aldi niet ten koste mag gaan van een goed woon- en leefklimaat voor de buurt.

TRAPVELD Met enige bezorgdheid is ook gereageerd op het verdwijnen van het trapveld en groen. De toezegging wordt gedaan dat er een speelvoorziening terugkomt. De garantie kan niet worden gegeven dat deze even groot wordt als het huidige trapveld. Aangegeven wordt dat rond de Aldi bij uitbreiding minder ruimte ontstaat, ten koste van groen. Verder verdwijnt er weinig groen in het gebied. De brede groenzone rond de Jacob Catsstraat blijft intact.

SCHOOLPLEIN Gestreefd wordt naar het open blijven van de schoolpleinen en speelplekken na schooltijd. De school geeft aan dit ook na te streven. Bovendien wil de school graag gebruikmaken van de speelvoorzieningen in de groenzone langs de Jacob Caststraat.

Bij de plannen voor een nieuw schoolgebouw worden ook omwonenden in een vroeg stadium betrokken. Dit om een optimaal resultaat te bereiken. Zorgen bestaan onder meer rond de hoogte van de nieuwe school.