• De aanpassing van de Zuiderzeestraatweg maakt dat de bebording moet worden aangepast en extra bebording al is geplaatst.

    Wijnand Kooijmans

Verkeersveilige inrichting Zuiderzeestraat verder vormgegeven

PUTTEN Met het nemen van een verkeersbesluit door het college van burgemeester en wethouders, wordt de plaatsing van de noodzakelijke bebording/aanduidingen op het gereconstrueerde deel van de Zuiderzeestraat in Putten geregeld. Het gaat om het deel tussen de Vanenburgerallee en de Stationslaan.

Wijnand Kooijmans

Tevens wordt in het verkeersbesluit geregeld dat de inmiddels overbodig geworden bebording kan worden weggehaald. Het betreft onder meer het inhaalverbod dat was ingesteld. Met de verkeersbesluiten wordt de verkeersveilige inrichting van de Zuiderzeestraat en de spoorwegovergang verder vormgegeven.

VERSCHOVEN Onder meer is de bebouwde komgrens op de Zuiderzeestraatweg verschoven richting het westen. Op de grens van de bebouwde kom wijzigt de snelheid van zestig naar vijftig kilometer per uur. De komingang is geaccentueerd door middel van een middengeleider en drempel. Door deze constructie wordt de weggebruiker attent gemaakt op het in- en uitrijden van de bebouwde kom. Fietsers hebben hier de mogelijkheid in twee fasen over te steken. Zij worden van het betonnen fiets/bromfietspad naar de formele fietsstrook geleid

In de oversteek voor de bromfietsers van het betonnen fiets/bromfietspad naar de fietsstroken, zijn op advies van de politie geen haaientanden of voorrangsborden geplaatst. Omdat hier de verkeersregel geldt dat afslaand verkeer voorrang verleent aan doorgaand verkeer.

SNELHEID In overleg met de NS en ProRail is ervoor gekozen nabij de spoorwegovergang de snelheid op dertig kilometer per uur te brengen. Dit over een lengte van zo'n honderd meter voor en na de spoorwegovergang. Dit moet de veiligheid op de overweg bevorderen, maar ook van het stationsgebied. Omdat het gaat om een zone, vallen hier ook de parkeerterreinen 1 en 2 van het station hierbinnen.

Voor de fietsers is een 'eigen' plek gecreëerd binnen de herinrichting van de Zuiderzeestraatweg. Binnen de kom zijn formele fietsstroken aangelegd met een fietssymbool op het asfalt. Hierdoor is stilstaan op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook niet meer mogelijk.

TUSSENBERM Buiten de kom is een vrijliggend fiets/bromfietspad aangelegd. Deze is geschieden van de rijbaan door middel van een tussenberm. Ter hoogte van de uitritten van de zuidelijk gelegen percelen is een doorsteek van het fiets/bromfietspad naar de weg gemaakt, zodat de perceel goed bereikbaar blijft voor fietsers en bromfietsers. Op de doorsteken zijn haaientanden aangebracht om de voorrangsregels te ondersteunen.

Op dit moment is er aan het eind van het fiets/bromfietspad bij de kruising met de Vanenburgerallee een bord geplaatst dat hier het pad eindigt. Zodra de plannen voor het doortrekken van dit pad tot aan de Hoornsdam zijn gerealiseerd, is dit bord overbodig.

RELATIEF Als kanttekening wordt wel aangegeven dat bijvoorbeeld fietsstroken niet thuishoren in een 30 km-zone. Het college geeft echter aan dat de zone relatief kort is, zodat duidelijk wordt voor de weggebruiker dat de zone hoort bij het stationsgebied en de spoorwegovergang. Bovendien heeft de straat geen woonfunctie. Om deze redenen wordt het niet hinderlijk gevonden dat binnen de 30 km-zone fietsstroken zijn toegepast.