• ANP XTRA Austerlitz huiselijk, kind, macht, illustratie, geweld, verdriet, angst, geestelijke, intimidatie, straf, nederland, holland, geestelijk, fysiek, bang, 2010, misbruik, seksueel, pedofilie, kindermisbruik, mishandeling, kindermishandeling 3808390_bk02binkindermishandeling.jpg

    Roos Koole

'Verregaande voorstellen' om tekorten jeugdzorg te keren

PUTTEN Met meer aandacht voor preventie, minder snel doorverwijzen naar dure jeugdzorg en de bureaucratie terugdringen wil het Puttense college de kostenstijging in de jeugdzorg een halt toeroepen. Net als in veel andere gemeenten rijzen ook in Putten de kosten van de jeugdzorg de pan uit. Het college heeft daarom scenario's opgesteld om de kosten terug te dringen.

Uitvoering van de scenario's levert op termijn een besparing op van 1 miljoen euro op. Dit geeft het college aan in de notitie 'Grip op jeugdzorg'. Op dit moment is met de uitvoering van de jeugdzorg in Putten een bedrag van 7 miljoen gemoeid. Met het aanbieden van de scenario's aan de gemeenteraad wacht Putten niet op een eventuele financiële handreiking vanuit de rijksoverheid. ,,Een bewuste keuze", zo geeft verantwoordelijk wethouder Gerbert Priem aan. ,,Natuurlijk hoop ik op steun uit Den Haag, maar wij zullen het tij ook zelf moeten keren. Niets doen is geen optie." Dit laat onverlet dat het college zich bewust is van de impact van de scenario's. ,,Dit zijn verregaande voorstellen", zo erkent Priem. 

Het college zet de komende jaren maximaal in op preventieve jeugdzorg. Het accent ligt daarbij op jongeren die geen gebruik maken van jeugdhulp. Priem: ,,Dat willen wij zo houden. Daarom ondersteunen wij de jongeren, meer dan voorheen, op hun persoonlijke ontwikkeling. Ook verbeteren wij de opvoedvaardigheden van (kwetsbare) ouders. Signaleren van problemen in een vroegtijdig stadium is hierbij cruciaal. Dit om te voorkomen dat (dure) zorg noodzakelijk is." Om dit voor elkaar te krijgen wil het college dat de jeugdzorgorganisaties in Putten beter met elkaar samenwerken. Ook de scholen worden nadrukkelijker betrokken bij het vroegtijdig signaleren van problemen.

HUISARTSEN Een belangrijke rol bij het jeugdbeleid nieuwe stijl is weggelegd voor de huisartsen. ,,Gebrek aan tijd maakt dat huisartsen jongeren met problemen vaak minder gericht kunnen doorverwijzen naar hulpaanbieders", zo licht Priem toe. ,,Daarom willen wij huisartsen ondersteunen met Praktijkondersteuners (POH) GGZ Jeugd. Zo hopen wij onnodige dure zorg te voorkomen. De ervaringen in andere gemeenten hiermee zijn veelbelovend."

Verder worden ook procedures tegen het licht gehouden. Bijvoorbeeld die van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hetzelfde geldt voor de inzet van Buurtzorg Jong. Priem vervolgt: ,,Als college gaan wij voor een effectieve en efficiënte samenwerking van alle partijen in Putten. Uitgangspunt hierbij blijft: één gezin, één plan, één regisseur."

INKOOPPROCEDURES Vertrekpunt voor het college is ook om de jeugdzorg, zoveel als mogelijk, lokaal te organiseren. ,,Dat maakt het mogelijk om er bovenop te zitten en grip te krijgen op de bureaucratie", zo geeft Priem aan. Het college zet hierbij vooral in op kostenbeheersing. ,,Wij gaan vaker de vraag stellen of de noodzakelijke zorg daadwerkelijk op de juiste plek terechtkomt", vervolgt de wethouder. Verder gaat het college de facturering beter tegen het licht houden en de inkoopprocedures opnieuw bekijken. ,,Wij zijn van mening dat er binnen de huidige inkooprelaties ruimte is voor aanpassingen. Ook zijn nieuwe contractvormen denkbaar", aldus Priem.

De notitie 'Grip op jeugdzorg' wordt besproken tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 28 mei.