• De aanleg van het fietspad langs de Zuiderzeestraatweg in Putten laat nog even op zich wachten.

    Wijnand Kooijmans

Vertraging aanleg fietspad

PUTTEN Door ingediende bezwaren loopt de reconstructie van de Zuiderzeestraatweg tussen het NS-station en de Vanenburgerallee in Putten vertraging op. Dat blijkt uit een brief die door het Puttense college van burgemeester en wethouders is verstuurd aan hun collega's van de gemeente Ermelo.

Wijnand Kooijmans

 

Het college is echter vol goede hoop dat de procedures nog dit jaar kunnen worden afgerond. Daarna kan de aanbesteding plaats vinden. Streven is met de werkzaamheden in het voorjaar van 2018 een begin te maken.

Verwacht wordt dat de afsluiting van de Arlersteeg in de spitsuren nog dit jaar definitief wordt. Tot half november kan nog bezwaar worden gemaakt tegen het verkeersbesluit dat de afsluiting regelt tussen 06 en 09 uur en 16 en 19 uur. Gemotoriseerd mag dan geen gebruik maken van deze weg, uitgezonderd vergunninghouders. Het Putter Stoomgemaal blijft vrij toegankelijk maar dan alleen vanaf de zijde van de Berencamperweg.

 

NOODZAAK In een later stadium moet wellicht nog een aanvullend verkeersbesluit worden genomen als het gaat om een gewichtsbeperking op het viaduct in de Arlersteeg over rijksweg A28. Rijkswaterstaat doet momenteel onderzoek naar de echte noodzaak van deze beperking. Betrokken agrariërs en loonwerkers worden geïnformeerd zodra het onderzoek is afgerond.

Het Puttense college verwacht dat de maatregel de Steenenkamersweg af te sluiten voor doorgaand verkeer nog dit jaar effectief kan worden. Inmiddels is ook de procedure gestart voor de aanpassing van het bestemmingsplan dat tot doel heeft het Broeksteegje te verharden en deels te verleggen.

 

GRONDEN Door Putten wordt gewerkt aan de uitwerking van de goedgekeurde plannen voor de reconstructie van de Zuiderzeestraatweg en de Waterweg tot en met de kruising met de Hoornsdam. Gezien de noodzaak gronden aan te kopen en bestemmingsplannen te wijzigen verwacht het college dat de procedures niet eerder dan medio 2018 kunnen worden gestart. Verwacht wordt dat de enkele maanden durende werkzaamheden dan begin 2019 kunnen starten.

In december komt er een bijeenkomst voor bewoners over de reconstructie van de route van en naar Ermelo. Het gaat om de Waterweg-Noord en de Kiefveldersteeg, De definitieve voorstellen moeten voor de zomer 2018 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De start van de maatregelen vindt eveneens begin 2019 plaats.

Om het doorgaande verkeer van en naar Ermelo te ontmoedigen neemt het Puttense college wel een aantal tijdelijke maatregelen. Het gaat onder meer om de aanleg van drie tijdelijke drempels in de Kiefveldersteeg. Deze moeten de snelheid van het (vracht)verkeer verlagen waardoor het voor fietsverkeer veiliger wordt.

 

Ook komen er twee tijdelijke drempels op de Waterweg-Zuid tussen de Arlersteeg en de Nijkerkerstraat. Hierdoor moet de snelheid van het verkeer worden verlaagd. Hierdoor moet sluipverkeer worden voorkomen.