• 112Heuvelrug.nl

Vier prioriteiten in nieuw veiligheidsplan Ermelo, Harderwijk en Putten

PUTTEN De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Putten hebben gezamenlijk het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2016-2019 opgesteld in samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Het IVP is het beleidskader voor de aanpak van criminaliteit en onveiligheid in de komende jaren door deze gemeenten. Het bevat zowel de bovenlokale, gezamenlijke prioriteiten als de lokale prioriteiten van de gemeenten. Bij de bovenlokale prioriteiten werken de drie gemeenten nauw samen. Het is één plan voor deze drie gemeenten die samen het politieteam Veluwe-West vormen. Dit plan volgt het IVP plan 2012-2015 op.

Iedereen is gebaat bij een veilige woon-, werk- en leefomgeving. Voor gemeenten is het daarom één van de belangrijkste aandachtsgebieden. De gemeente heeft de regie op de lokale veiligheid. In de uitvoering van het beleid wordt de verantwoordelijkheid gezamenlijk gedragen met veel partners zoals inwoners, ondernemers, instellingen en organisaties zoals het Openbaar Ministerie en de politie.

Gemeenten doen vooral ook een beroep op inwoners om verantwoordelijkheid te nemen door te participeren in veiligheidszorg: persoonlijk (een goed beveiligde woning heeft een lager inbraakrisico) of collectief (participeren in een buurtwhatsapp). Dit zijn enkele voorbeelden uit het nieuwe plan.

PRIORITEITEN Er zijn vier bovenlokale prioriteiten aangewezen. Allereerst 'ernstige overlast door personen in de woonomgeving'. Bij dit thema speelt de persoonsgerichte aanpak van ingewikkelde situaties een belangrijke rol.

Bij High Impact Crimes/Woninginbraak is de aanpak vooral gericht op het voorkomen van inbraken onder meer voorlichting aan bewoners, het stimuleren van vormen van buurtgerichte preventie, samenwerking met corporaties. Maar ook zorgen voor een goede persoonsgerichte aanpak van daders. Politie en Openbaar Ministerie zetten met prioriteit in op de opsporing en vervolging van daders van woninginbraak.

Maatschappelijke ondermijning/hennepaanpak: de regionale samenwerking staat hierbij voorop voor een effectieve aanpak van hennepteelt en het voorkomen van vermenging van de criminele activiteiten in de maatschappij. Het regionale hennepconvenant vormt daarbij een belangrijke onderdeel in de aanpak. Partners zijn onder meer politie, Openbaar Ministerie, RIEC en woningcorporaties. Daarnaast kunnen de gemeenten aanvullende maatregelen inzetten door bijvoorbeeld vooraf na te gaan of bouwplannen niet uitgevoerd worden met criminele gelden (BIBOB-procedure) of het tijdelijk sluiten van en pand waar een hennepkwekerij gevonden is (Damoclesbeleid).

De gemeenten richten zich voor 'Leefbare en veilige vakantieparken' op het voorkomen en terugdringen van overlastsituaties specifiek op de vakantieparken met name door handhaving. Daarnaast ligt het accent op het aantrekkelijk maken van de vakantieparken en het vergroten van de recreatieve functie.

LOKAAL Lokale prioriteiten gemeente Putten zijn auto-inbraken, winkeldiefstal, fietsendiefstal, veilige en leefbare wijken, jeugd en veiligheid, kwaliteitsmeter Veilig uitgaan (KVU), veilig ondernemen en verkeersveiligheid.

Het veiligheidsplan wordt nu ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden.