• Rijswijk illustratief, eigen, zorg, risico, de, in 5447550_sao43 zorgkostenwmomantelzorgmedicijnenzorgverzekering4.jpg

    ANP LEX VAN LIESHOUT

Vraagtekens over afschaffen bijzondere bijstand voor ziektekosten

PUTTEN Het afschaffen van de bijzondere bijstand voor ziektekosten door het Puttense college van burgemeester en wethouders roept vragen op bij zowel het CDA, Wij Putten als de ChristenUnie. Gelijktijdig is ook de collectieve zorgverzekering afgeschaft.

Wijnand Kooijmans

Uit het antwoord van het college blijkt dat in de afgelopen vijf jaar 153 inwoners gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid bijzondere bijstand aan te vragen voor noodzakelijke medische kosten die niet of niet helemaal door de basisverzekering zijn vergoed. De kosten zijn ieder jaar toegenomen. Over vijf jaar gaat het om een kostenpost van 70.178,47 euro voor de gemeente.

Afschaffen van de collectieve zorgverzekering stimuleert mensen, zo zegt het college om meer te kiezen voor maatwerk bij hun zorgverzekering. De kosten van goedkope alternatieve zorgverzekeringen verschillen daarnaast weinig van de collectieve verzekering, inclusief de korting van de gemeente, zo wordt in het antwoord aangegeven.

Met het afschaffen van de bijzondere bijstand voor ziektekosten wordt, naar de mening van het college, recht gedaan aan het standpunt van de wetgever. Deze stelt dat bijzondere bijstand enkel wordt verstrekt voor noodzakelijke kosten. Voor ziektekosten stelt de wetgever dat alleen kosten die gedekt worden door de basisverzekering, noodzakelijk zijn.

Het grootste deel van de vergoedingen betreft tandartskosten en kosten voor brillen. Een deel van de kosten wordt vergoed door de zorgverzekering, de bijzondere bijstand betreft de kosten die resteerden na de maximale vergoeding van de zorgverzekering.

Wij Putten en ChristenUnie vrezen dat inwoners die zorg niet kunnen betalen, zorg gaan vermijden en dat wordt door hen gezien als een ongewenste situatie. Het college zegt dat ook in de nieuwe situatie bijzondere noodzakelijke kosten worden vergoed vanuit de bijzondere bijstand wanneer geen andere voorziening beschikbaar is.

Bij toekenning van een uitkering worden inwoners gewezen op de mogelijkheid een aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten. Ook bij andere contacten met hen worden ze op deze mogelijkheid gewezen. Het college zegt iedere aanvraag integraal te benaderen. Dat maakt dat ook wordt gekeken of er sprake is van hoge zorgkosten, er mogelijk sprake is van schuldenproblematiek of dat er andere zaken spelen binnen het sociaal domein.

KWIJTSCHELDING Ook wordt gekeken of mensen voor andere regelingen in aanmerking kunnen komen, zoals kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of vergoedingen vanuit het minimabeleid. Op dit moment merkt het college niet dat schulden worden veroorzaakt door hoge zorgkosten.

Het college werkt op dit moment nog niet met CAK en zorgverzekeraars samen om wanbetalers vroegtijdig op te sporen om betalingsachterstanden te voorkomen. De preventie richt zich op inwoners met een achterstand in de huur en bij water- en energiemaatschappijen. Daarnaast wordt samengewerkt met het maatschappelijk werk van Stimenz en het bureau Westerbeek voor schuldhulpverlening.