• Een recreatiewoning (archieffoto ter illustratie).

    Archief BDU Media

Geen vergunning huisvesting arbeidsmigranten De Oude Driest

PUTTEN Op vakantiepark De Oude Driest in Putten mogen geen arbeidsmigranten worden gehuisvest. Door het college van burgemeester en wethouders is een principeverzoek hiertoe afgewezen.

Wijnand Kooijmans

Gevraagd was honderd arbeidsmigranten tijdelijk op het park te mogen huisvesten. Het gaat om mensen die in dienst zijn van uitzendbureau Fides maar werken voor 2 Sisters Storteboom in Putten. Dit voor de duur van tien jaar aan de noordkant van het park. Dit deel zou na deze termijn worden teruggegeven aan de natuur.

Het college is echter niet bereid af te wijken van recent vastgesteld beleid. Ook wil men ongewenste effecten voor de directe omgeving van De Oude Driest voorkomen. Het park is gelegen aan de Bato'sweg. Het verzoek past niet binnen het bestemmingsplan Krachtighuizen 2013 omdat het permanent bewonen van recreatieverblijven is verboden.

BELEIDSKADERS In de raadsvergadering van 5 september 2019 is het beleidskader Recreatie en de daaraan gekoppelde gebiedsvisies vastgesteld. Voor Krachtighuizen geldt dat wordt gestreefd naar een aantrekkelijk recreatief landschap. Het wordt door het college als een grote opgave gezien dit streefbeeld te realiseren.

Om de haalbaarheid te vergroten kan een vakantiepark tijdelijk worden gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten om daarna aan de natuur te worden teruggegeven. Belangrijk gegeven is dat het vakantiepark solidair moet zijn gelegen hetgeen concreet betekent dat er geen hinder mag zijn voor de omgeving en andere in de directe omgeving gelegen vakantieparken.

SOLITAIR De Oude Driest heeft het merendeel van de recreanten op het zuidelijk deel zitten en aan de achterzijde zitten verschillende vakantieparken. Daarmee wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat het solitair moet zijn gelegen ten opzichte van andere recreanten. De initiatiefnemers hebben wel aangeboden een houtwal te realiseren tussen de arbeidsmigranten en de omliggende recreanten.

Hiermee wordt, zo stelt het college, echter niet voldoende tegemoet gekomen aan de randvoorwaarden die door de gemeenteraad zijn gesteld. Arbeidsmigranten verblijven niet alleen op het park, maar zijn ook in de directe omgeving aanwezig. Het gaat om dan woon-werk verkeer, boodschappen doen en wandelingen voor de ontspanning. In de ogen van het college heeft dan z'n weerslag op de omgeving.

KAVELS De kavels met vakantieobjecten zijn eigendom van derden. Het park is, naar de mening van het college, behoorlijk uitgepond. Een uitzendbureau heeft rond de twintig kavels in bezit, de overige 33 kavels zijn eigendom van particulieren. Er wordt niet voldaan aan de eis van de gemeente dat er een gezamenlijk plan voor het park moet worden opgesteld wat voldoen aan een toekomstbestendige situatie.

Het park is gelegen naast camping De Kolthoorn waar toestemming is verleend voor de tijdelijke huisvesting van 150 arbeidsmigranten voor een periode van acht jaar. Door op een naastgelegen, niet solitair gelegen vakantiepark in dezelfde omgeving weer voor tien jaar huisvesting van arbeidsmigranten toe te staan is er, zo vindt het college, sprake van een onevenredige belasting. Dat brengt mee dat verzet uit de omgeving op terechte gronden kan plaatsvinden.

MOGELIJKHEDEN Het college ziet alleen mogelijkheden als er overeenstemming is tussen de verschillende eigenaren op de Oude Driest en er een gezamenlijk plan wordt ingediend voor herstructurering van het park. De eigenaren is er op gewezen dat het kwaliteitsteam van vitale vakantieparken hierin een rol kan spelen.