• Vincent Jannink

Meer woningen door loting toegewezen

PUTTEN Meer woningen die door loting worden toegewezen en betere kansen voor spoedzoekers op de woningmarkt. Het zijn voorstellen in de concept huisvestingsverordening voor de regio Noord Veluwe waarmee de leden van de raadscommissie Ruimte in Putten kunnen instemmen.

Wijnand Kooijmans

De regels voor het toewijzen van woningen via een urgentieverklaring worden ook aangescherpt. Onder meer wordt opgenomen dat een kwart van de beschikbare woningen voor verhuur via urgentie mogen worden toegewezen. Jan van Meerveld zet vraagtekens bij dit percentage. Volgens hem kunnen eventueel extra woningen voor urgentie worden ingezet die binnen tien jaar worden afgebroken.

STRAAT Van Meerveld vindt dat het college wat heeft laten liggen als het gaat om het bouwen van meer woningen. Het is onwenselijk dat mensen in een positie komen dat ze op straat moeten slapen en daardoor is volgens hem bouwen, bouwen en bouwen noodzaak. Dat wordt gedeeld door Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) die vindt dat het aantal te bouwen huurwoningen drastisch moet worden verhoogd.

Hoogendijk is tegen het geven van urgentie aan statushouders omdat de wachttijd voor Putter woningzoekenden die nu al acht jaar is langer wordt. Wethouder Ewoud 't Jong wijst erop dat het hier gaat om een plicht welke de gemeente heeft als het gaat om het huisvesten van statushouders. Hierin wordt hij gesteund door onder meer Joyce Kamphuis (Wij Putten) die aangeeft dat statushouders geen netwerk hebben waarop ze kunnen terugvallen als het gaat om het vinden van huisvesting.

URGENTIE Voor het aanvragen van urgentie moet honderd euro worden betaald. Voor mensen met een bijstandsuitkering is dit vijftig euro. Volgens wethouder 't Jong kan, indien dit bedrag niet ineens kan worden betaald, een betalingsregeling worden getroffen. Het kan dan zelfs gaan om tien termijnen. In het uiterste geval wordt afgezien van het innen van de bedragen. Daardoor hoeft geld geen enkele belemmering te vormen voor het aanvragen van urgentie.

Bij loting wordt door Kamphuis wel als bezwaar gezien dat woningen ook gaan naar mensen van buiten de regio. Zij ziet het liefst dat alleen de minder populaire woningen via loting worden toegewezen. Ook vindt ze dat in advertenties meer informatie moet worden gegeven over de verloten woningen. Dat is van belang omdat bij het weigeren van een bij loting toegewezen woning strafmaatregelen volgen.

STARTERS Wat Kamphuis betreft moeten starters die volgens een nieuwe regeling tijdelijk op een vakantiepark mogen wonen zelf na deze periode in woonruimte voorzien en mag geen beroep op een urgentieverklaring worden gedaan. "t Jong vindt dat in uitzonderlijke gevallen dit wel mogelijk moet zijn, bijvoorbeeld op grond van de Wet maatschappelijke opvang.

Wethouder 't Jong zegt dat de eerste evaluatie een positief beeld geeft over loting. En dat de meeste mensen die urgentie hebben erin slagen binnen de gestelde termijn van een half jaar een woning te verwerven. De kans via fraude een huurwoning te verkrijgen acht hij verwaarloosbaar.