• Donkersgoed Multimedia

Putten kiest voor woningbouw in Putten Zuid en Husselsesteeg

PUTTEN Putten-Zuid en de Husselsesteeg zijn de twee gebieden waar in de toekomst grootschalige woningbouw moet plaatsvinden. Met de bouw moet worden begonnen na het gereedkomen van de net in aanbouw genomen nieuwbouwwijk Rimpeler. Naar verwachting is dat in de loop van 2022.

Wijnand Kooijmans

In Putten Zuid moeten tenminste 250 woningen komen, in het gebied Husselsesteeg gaat het om tussen de 100 en 120 huizen. Om de plannen verder te ontwikkelen wordt de gemeenteraad gevraagd 300.000 euro beschikbaar te stellen. Na de behandeling in de commissies moet de raad 13 februari 2020 hierover een definitief besluit nemen.

GAT Door alle fracties in de Puttense gemeenteraad wordt al lang aangedrongen op het aanwijzen van nieuwe woningbouwlocaties. Bouwen, bouwen, bouwen is een regelmatig terugkerende kreet in zowel de raadscommissies als de gemeenteraad. Gevreesd wordt dat, gezien mogelijke bezwaren, er anders een gat in de voortgang van de woningbouw ontstaat. 

College van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad willen dat er jaarlijks 120 nieuwe woningen worden gebouwd. Wethouder Roelof Koekkoek: ,,Dat is een ambitieuze opgave. Maar er is grote behoefte aan woningen in Putten. Om stagnatie te voorkomen hopen we uiterlijk 2023, uiterlijk 2024 de nieuwe woningbouwlocaties beschikbaar te hebben.

COMPACT Door het college wordt aangevoerd dat het gebied Putten Zuid goed aansluit bij de bestaande ruimtelijke structuur van het dorp. Het gebied heeft nu voor een belangrijk deel een agrarische bestemming. Koekkoek vindt de keuze voor dit gebied een logische optie. ,,Putten geldt als een compact dorp. Dat houden we zo ook. Een op te stellen omgevingsvisie moet inzicht geven in de mogelijkheden en eventuele onmogelijkheden om te kunnen bouwen in Putten Zuid."

Het tweede plangebied ligt ten zuiden van de Husselsesteeg en ten westen van de provinciale weg N798. Koekkoek: ,,Dit gebied sluit ruimtelijk goed aan op de Stationsstraat. Evenals Putten Zuid sluit het goed aan bij de ruimtelijke structuur van het dorp Putten. Ook hier is de bestemming van het gebied nu vooral agrarisch. 

GEURREGELS Om woningbouw in Putten Zuid mogelijk te maken is eerder al een geurverordening vastgesteld door de Puttense gemeenteraad. Opzet is dat de boeren goed uit de voeten kunnen met de geurregels en gezonde groeimogelijkheden behouden. Daarnaast moet woningbouw mogelijk worden binnen een acceptabel woonklimaat.

Met de ingestelde verordening wordt voorkomen dat de geurbelasting door veehouderijen in het gebied  toeneemt. De bestaande geurnorm is ongeveer gehalveerd. Voor dieren, waarvoor op grond van de milieuwetgeving vaste afstanden gelden, zoals melkvee en nertsen, zijn de afstanden  in de verordening niet aangepast. Het houden van nertsen wordt overigens verboden rond de periode dat Putten met de woningbouw in Putten Zuid wil starten.

GEBIED De geurverordening geldt alleen voor nieuwe milieuaanvragen- en meldingen. Het gebied waarvoor de verordening geldt wordt begrensd door de Van Geenstraat, Roosendaalseweg, Hooiweg, Beitelweg en Nijkerkerstraat.

De raadsleden zijn in een besloten vergadering geïnformeerd over de toekomstplannen van het college. Uit eerste reacties blijkt dat kan worden ingestemd met de toekomstige gebieden voor woningbouw. 

Op de site Nieuwbouw Putten wordt al reclame gemaakt voor een nieuwe woonwijk Putten Zuid.  "Waar laat u uw droomwensen in vervulling gaan?", zo staat te lezen. In Putten kan het, daar zal straks een nieuwe woonwijk voor circa tweeduizend mensen worden ontwikkeld. Eén van de mooiste plaatsen van de Veluwe waar het kwalitatief wonen is op een rustige plek met alle ruimte voor uw ideale woning. Maak nu al uw interesse bekend."

RONDWEG Nog deze week gaf wethouder Koekkoek in de commissie economie, bestuur en openbare ruimte te kennen dat een eventuele rondweg aan de zuidzijde van Putten pas in beeld komt wanneer wordt gekozen voor woningbouw in Putten Zuid. Met het daar buiten brengen van de woningbouwplannen lijkt ook de discussie over de rondweg weer gevoerd te gaan worden.