• Wijnand Kooijmans

Woning verplaatst om kippen meer ruimte te geven

PUTTEN Een pluimveehouder aan de Nijkerkerstraat in Putten mag zijn bedrijfswoning afbreken en op een andere plek op het terrein een nieuwe woning bouwen. Het Puttense college van burgemeester en wethouders is bereid mee te werken aan de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om een pluimveebedrijf met vrije uitloopkippen. De plek waar de bedrijfswoning staat, maakt dat een deel van de kippen niet op goede wijze naar buiten kan. Daarnaast is de verwachting dat de eisen die aan het houden van vrije uitloopkippen zijn verbonden in de toekomst verder worden aangescherpt. Onder meer als het gaat om het aantal meters waarin geen obstakels rond de stal mogen voorkomen.

Wanneer de bedrijfswoning op de huidige plek blijft staan, kan niet aan de eisen worden voldaan. Dat maakt dat verplaatsing nodig is om de bedrijfsvoering voort te zetten en te optimaliseren. Als positief neveneffect noemt het college dat door de verplaatsing de nieuwe woning meer een geheel vormt met de aanwezige agrarische bebouwing en een landschappelijk ingepast erf ontstaan. De toegangsweg naar de Nijkerkstraat blijft behouden.

De nieuwe woning komt wel meer in het zicht te liggen van twee burgerwoningen aan de Nijkerkerstraat. Dit leidt, zo vindt het college, niet tot een grote aantasting van het woongenot van de bewoners van beide woningen. De afstand blijft meer dan honderd meter bedragen. Ook wordt het nodige groen aangeplant.