• Het speelveld is, zo zegt het Puttense college, altijd bestemd geweest voor woningbouw.

    Wijnand Kooijmans

Woningen op speelveld: kritiek op plan afgewezen

PUTTEN Het speelveld aan de Wallenbergstraat is als zodanig tijdelijk ingericht. Streven is altijd geweest hier woningbouw te realiseren. Dat geeft het Puttense college van burgemeester en wethouders aan op kritiek vanuit de bevolking.

Wijnand Kooijmans

 

Gesteld wordt dat in de toelichting op het bestemmingsplan Kom West is vermeld dat de huidige bestemming van speelveld wordt gehandhaafd. Maar volgens het college is de plek altijd bestemd geweest voor woningbouw. In eerste instantie werd uitgegaan van het plaatsen van enkele woonwagens. Omdat de noodzaak verviel is besloten het veldje 'tijdelijk' in te richten als speelveld.

 

In het bestemmingsplan is aangegeven dat de woonwagenstandplaatsen komen te vervallen en dat het speelveld als zodanig wordt bestemd. Maar daarnaast is aangegeven dat de locatie in beeld was voor woningbouw. Daarmee is de feitelijke bestemming van het veldje 'wonen' nooit komen te vervallen in de ogen van het college.

In het kader van de gewenste spreiding van speelvoorzieningen is het veld aan de Wallenbergstraat bestemd voor jongeren van twaalf tot achttien jaar. Bij woningbouw op deze locatie wordt niet meer aan de gewenste spreiding voldaan. Dat maakt, zo zegt het college, dat wordt gekeken of zowel woningbouw als spelen op de betreffende locatie een plek kan worden gegeven.

Voor het gebied is door de Woningstichting Putten (WSP) een plan ontwikkeld hier 27 sociale huurwoningen te bouwen. Te realiseren in drie appartementengebouwen. Een belangrijk deel van de woningen moet onder de huurprijs van 592 euro blijven. Per appartement dient de WSP een grondprijs van vijftienduizend euro te betalen.

 

PARKEERTERREIN Door de gemeente is als voorwaarde meegenomen dat het parkeerterrein aan de Wallenbergstraat moet worden heringericht. Daarbij dienen tevens de benodigde parkeerplaatsen voor de nieuwbouw te worden aangelegd. Onder voorwaarde dat het geheel niet een versteende indruk moet gaan bieden.

 

Door omwonenden is aangegeven dat de aanwezige bomen en groen behouden moeten blijven. Maar is ook gewezen op het gegeven dat de huidige groenstrook langs de Wallenbergstraat wordt gebruikt als stortplaats voor vuil. Het college zegt de bestaande bomen te handhaven. Ook wordt veel aandacht besteed aan de uitstraling van het gebied waar geparkeerd gaat worden.

 

ONGEWENST Door omwonenden is ook aangegeven dat concentratie van één groep woningzoekenden op één locatie ongewenst is. Het college deelt deze mening niet. Aangegeven wordt dat getracht wordt de overlast tot een minimum te beperken. Bij verkeerd gedrag kan de woningstichting betrokkenen hierop aanspreken en ook gepaste maatregelen nemen. Voor het tekort aan scholen wordt verwezen naar het te verschijnen huisvestingsplan.