• Archief BDUmedia

Woningen op terrein Matchpoint

PUTTEN Er worden 28 woningen gebouwd op het terrein van Matchpoint in Putten. Het merendeel in de sociale sector. Het bestemmingsplan waarin dit wordt geregeld wordt voorgelegd aan de commissie Ruimte.

Wijnand Kooijmans

In eerste instantie wilde het college van burgemeester en wethouders het terrein benutten voor tijdelijke huisvesting. Dat leidde tot veel protesten. Dat leidde uiteindelijk tot het plan voor de bouw van merendeels sociale woningbouw. De bouw van de 28 woningen moet bijdragen aan de lokale woningbehoefte.

GELUID Al in 2017 is de locatie Nijkerkerstraat 10-12c opgenomen als inbreidingslocatie. In totaal is hier ruimte voor de bouw van vijftig woningen. Het nu opgestelde plan heeft uitsluitend betrekking op de locatie Nijkerkerstraat 12c. Wel moeten er, om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te garanderen, de nodige maatregelen worden genomen. Vanwege het geluid dat komt van de Nijkerkerstraat en Van Geenstraat moet er onder meer een vijf meter hoog geluidsscherm worden aangebracht.

Op dit moment vindt tevens een onderzoek plaats naar mogelijke verontreiniging van het terrein. In verband met de noodzaak de grond te saneren is hiervoor een apart bedrag van zestigduizend euro gereserveerd. De voorzijde van de woningen komt te liggen aan de Mennestraat. Er komt een centraal groen erf waaromheen de woningen zijn gelegen. Ontsluiting vindt plaats via de Mennestraat.

RIOOL In het plan is voldoende ruimte voor de aanleg van de benodigde parkeerplaatsen. In verband met de bouw van de woningen moet het riool worden verlegd. De kosten hiervan worden geraamd op 135.000 euro. Gekeken wordt of warmte terug kan worden gewonnen uit het riool van het warme water dat hierop wordt geloosd.

Tegen het plan zijn vijf bezwaren ingediend waarvan er inmiddels één weer is ingetrokken. In de meeste zienswijzen wordt bezwaar gemaakt tegen de verkeersontsluiting op de Mennestraat. Ook wordt aangevoerd dat de hoogte mate van sociale woningbouw niet past in de omgeving. Bovendien wordt gevreesd voor aantasting van het bestaande woongenot.

ROTONDE De voorkeur van bezwaarden gaat uit naar ontsluiting van de woningen op de rotonde Nijkerkerstraat/Van Geenstraat. Het college geeft aan dat de provincie Gelderland het niet wenselijk vindt om op de rotonde rechtstreeks verkeer uit de woonwijk uit te laten komen. De verkeersbelasting van de rotonde is al hoog. Bovendien ligt er een rotonde noordelijker welke is bedoeld als wijkontsluiting.

Met de provincie is door de gemeente Putten afgesproken dat de vierde aansluiting op de rotonde uitsluitend benut kan worden door de bewoners van de bestaande woningen aan de Kraakweg. De huidige ontsluiting op de Nijkerkerstraat van de vroegere Stenenkamerseweg wordt afgesloten. Tweede reden waarom aansluiting op de rotonde niet wenselijk is dat dan geen ononderbroken geluidsscherm kan worden gerealiseerd.

Kritiek is er ook op het verdwijnen van een houtwal langs de Mennestraat. Het college vindt dat de houtwal niet een dusdanige waarde heeft dat deze behouden moet blijven.