• De raad stemt in met woningbouw op de locatie waar Matchpoint was.

    Wijnand Kooijmans

Woningen plek Matchpoint vinden doorgang

PUTTEN De plannen voor de bouw van 28 woningen op de locatie Matchpoint mogen doorgang vinden. De meerderheid van de leden van de commissie Ruimte geven daaraan hun fiat. Het enige voorbehoud wordt gemaakt door Henk Koornneef (Gemeentebelangen) die hierover nog een discussie wil in de raad.

Wijnand Kooijmans

Koornneef wijst op de lange weg die het plan is gegaan. In 2017 is het college van burgemeester en wethouders begonnen. In eerste instantie voor tijdelijke huisvesting. Wethouder Nico Gerritsen geeft aan dat dit eigenlijk nog steeds zijn voorkeur heeft gezien de woningnood onder jongeren en andere doelgroepen.

Gezien de tegenstand vanuit de omwonenden is uiteindelijk gekozen voor een permanente invulling van het terrein. Daarmee kunnen de leden van de commissie instemmen. Vooral omdat van de woningen zestig procent wordt gebouwd als sociale woningbouw.

GELUIDSSCHERM Wethouder Gerritsen zegt dat veel aandacht besteed gaat worden aan het geluidsscherm dat noodzakelijk moet worden geplaatst. Vooral de hoogte van vijf meter vinden meerdere partijen niet aantrekkelijk. De vraag rijst of, indien de snelheid op de Nijkerkerstraat omlaag kan worden gebracht naar zestig kilometer per uur, een lager geluidsscherm haalbaar is.

Dat laatste is mogelijk, zo geeft wethouder Gerritsen aan. In dat geval kan worden volstaan met een scherm dat anderhalf tot twee meter lager is. Maar op dit moment is de provincie Gelderland niet bereid mee te gaan in de gewenste snelheidsverlaging. Het college gaat wel kijken of het scherm zo groen mogelijk kan worden, bijvoorbeeld door aanplant. Daarnaast kijkt wethouder Gerritsen bijvoorbeeld naar de mogelijkheid zonnepanelen te plaatsen op het scherm.

ONTSLUITING Bezwaren van omwonenden richten zich in meerderheid nog tegen de ontsluiting via de Mennestraat. Liever zien zij de wijk ontsloten via de rotonde in de Nijkerkerstraat.

Volgens wethouder Gerritsen is daarop niet ingezet. Dit omdat de provincie Gelderland aansluiting op de rotonde niet toestaat. Bovendien ontstaat dan, volgens de wethouder, een solitair wijkje waar hij liever de toekomstige woningbouw ziet opgaan in de totale wijk.

PRIVACY Ook vreest de wethouder niet voor aantasting van de privacy van de huidige bewoners in deze omgeving. Er is een afstand van veertig meter tot de bestaande bebouwing en dat is een flinke afstand ten opzichte van andere inbreidingslocaties.

GROENSTROOK Verder is de groenstrook gespaard gebleven. Indien een extra bomenrij noodzakelijk is wil de wethouder de mogelijkheden daartoe bekijken. Gemeentebelangen dringt vooral aan op haast met woningbouw in Putten-Zuid. Dan hoeven er, volgens Koornneef, niet zo veel woningen in het plan Matchpoint te worden gepropt.