• Medio maart opent Praxis in Putten haar deuren op Stationsstraat 100 in Putten. Op deze locatie is momenteel Formido gevestigd.

    Wijnand Kooijmans

Woonstraat niet realistisch: Schaapskooi achter groen vandaan

PUTTEN Er komt een verbod voor vrachtwagens op het gedeelte van de Stationsstraat tussen de rotondes met de Jan Nijenhuisstraat/Industrieweg en de Nijkerkerstraat. Het hiervoor benodigde verkeersbesluit is genomen door het Puttense college van burgemeester en wethouders. Een uitzondering geldt voor bestemmingsverkeer.

Wijnand Kooijmans

Door het college is tevens ingestemd met de ontwerp gebiedsvisie voor de Stationsstraat. Deze ligt tot 8 december ter visie. De afsluiting voor vrachtverkeer maakt hier onderdeel van uit. Kritiek is tot nu toe dat het te druk is in de Stationsstraat en vooral het vrachtverkeer voor onveilige situaties zorgt. Tijdens twee bijeenkomsten hebben belanghebbenden hun ideeën kunnen spuien over de toekomstige inrichting van het gebied Stationsstraat.

De inspraak is waar mogelijk ook meegenomen in de plannen. Door de aanleg van de rondweg Henslare is de mogelijkheid ontstaan de Stationsstraat op te waarderen tot een hoogwaardige verbinding voor fietsers en wandelaars tussen het centrum van Putten en het NS-station. Bovendien wordt de leefomgeving voor de aanwonenden verbeterd.

Het afwaarderen tot een woonstraat wordt als niet realistisch gezien. Voor de inwoners van Putten blijft de Stationsstraat de doorgaande verbinding tussen het NS-station en de afslag Nulde van rijksweg A28. Ook is de weg voor hulpdiensten een belangrijke aanrijroute bij calamiteiten op het bedrijventerrein Keizerswoert en de A28. Daarnaast maakt een buslijn gebruik van de weg.

RIJBAAN Uitgangspunt is dat de weg over de gehele lengte een smallere rijbaan krijgt waardoor de snelheid van het verkeer wordt afgeremd. De Stationsstraat wordt van nieuw asfalt voorzien in dezelfde kleurstelling als de Garderenseweg. Als het gaat om de openbare verlichting wordt aansluiting gezocht bij vergelijkbare wegen in Putten, maar wordt ook gekeken naar de historie van de Stationsstraat.

De Jan Nijenhuisstraat zal in de toekomst alleen direct op de rotonde aansluiten. De bypass hier was vooral bestemd voor het vrachtverkeer maar is door het genomen verkeersbesluit niet meer nodig. In het deel van de weg waar doorgaand vrachtverkeer blijft toegestaan wordt ingezet op uitbreiding van vrij liggende fietspaden. Aan de noordzijde wordt het deels vrij liggende fietspad uitgebreid met een vrij liggend fietspad ter hoogte van de woningen Stationsstraat 100-106 en de Formido. Hiervoor moet nog wel enige grond worden aangekocht.

FORMIDO In de visie wordt de mogelijkheid opgenomen om bij een herontwikkeling van de locatie Formido een gebouw met een hoogwaardige uitstraling te realiseren, gericht op de Stationsstraat. Om de historie van de weg beter te markeren wordt de schaapskooi nabij de Husselsesteeg achter het groen vandaan gehaald.

Per wegvak gaat een maximumsnelheid gelden van dertig of vijftig kilometer per uur. De bestaande voorrangssituatie blijft gehandhaafd. Om deze reden wordt nog bekeken of er de mogelijkheid is oversteekplaatsen voor voetgangers aan te leggen. Waar nodig wordt het parkeren verbeterd.

AANPASSING De bewegwijzering moet door de plannen ook worden aangepast. Hiervoor is een bedrag van 85.000 euro nodig. De provincie neemt hiervan 20.000 euro voor rekening. De aanpassing wordt uitgevoerd door de Nederlandse Bewegwijzeringsdienst. De verwachting is dat de nieuwe bewegwijzering in het tweede kwartaal van 2019 kan worden aangebracht. Het plan komt nog in de commissie.