• null

    Evert-Jan Daniels

Cliënten tevreden over dienstverlening Wmo

PUTTEN Cliënten die gebruikmaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Putten zijn tevreden over de dienstverlening. Van hen vindt 87 procent dat de ontvangen zorg in 2018 van goede kwaliteit was, waar maar drie procent ontevreden is.

Wijnand Kooijmans

Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek dat in opdracht van het Puttense college van b en w is uitgevoerd door een extern bureau. In totaal is het onderzoek toegestuurd naar 568 deelnemers waarvan 260 het formulier hebben teruggestuurd. De respons van 46 procent mag hoog worden genoemd ten opzichte van veel andere gemeenten.

SNEL Van de deelnemers geeft 85 procent aan dat zij wisten waar ze moesten zijn voor hun hulpvraag en geeft 86 procent aan snel te zijn geholpen. Van hen voelt 89 procent zich ook serieus genomen en geeft 86 procent aan dat samen met hen door de gemeente naar een oplossing is gezocht. De bekendheid van de cliëntondersteuner is met 44 procent wel laag.

Van de ondervraagden geeft 79 procent aan dat de ondersteuning past bij hun hulpvraag, waar vijf procent dit niet vindt. Eenzelfde percentage van de deelnemers geeft aan door de hulp beter de dingen te kunnen doen die ze willen. Daarnaast vindt 86 procent dat zij zich door de geboden ondersteuning beter kunnen redden en vindt 79 procent dat ze een betere kwaliteit van leven hebben gekregen.

TEVREDEN Van de cliënten die gebruikmaken van de Wmo had 79 procent een keukentafelgesprek met medewerkers van de gemeente. Van hen was 86 procent tevreden over de gekozen oplossing. Van de deelnemers aan de gesprekken liet 71 procent zich door een derde ondersteunen. Van de deelnemers is zestien procent niet tevreden over de vervangende hulp die werd geboden. Daarnaast neemt 25 procent minder zorg af dan toegewezen.

De kritiek richt zich op de deskundigheid van medewerkers en de voorlichting. Ook wordt aangegeven dat tijdens de vakantie van de hulp geen of minder hulp is verleend dan toegewezen en wijzigingen te laat worden doorgegeven.

De participatieraad Putten zegt in een advies over de uitkomsten vooral de onbekendheid met de onafhankelijke inwonersondersteuner bedenkelijk te vinden. Het college wordt gevraagd op dit punt direct actie te ondernemer. Mede omdat blijkt dat de tevredenheid over de ondersteuner hoog is wanneer hierop een beroep wordt gedaan.

De participatieraad vindt dat de toegang tot hulp nog steeds voor veel inwoners een zoektocht is. Het onderbrengen onder een loket wordt voor de toekomst als oplossing gezien.