• De gemeente wil meewerken aan de wijziging van het bestemmingsplan.

    Wijnand Kooijmans

Zorgkosten voor iedereen gelijk

PUTTEN Inwoners van de gemeente Putten die zorgkosten moeten betalen aan het CAK hoeven in 2018 nog maximaal 17,50 euro per vier weken over te maken.

Wijnand Kooijmans

Dat is het gevolg van een besluit van de meerderheid van de Puttense gemeenteraad. Een voorstel hiervoor werd ingediend door Wij Putten, ChristenUnie en SGP en met hun stemmen voor aanvaard. Zij lopen daarmee vooruit op een plan van de regering deze regeling met ingang van 2019 in te voeren. Tot nu toe is de hoogte van de bijdrage afhankelijk van de inkomensnorm.

Tegen stemden de fracties van CDA, Gemeentebelangen en VVD. Zij vinden de geste te vroeg komen, mede omdat het nog lang niet zeker is dat het plan van de regering in 2019 doorgang vindt. Het is, zo vindt Okko van Dijk (CDA), moeilijk het besluit voor 2018 nog terug te draaien.

BEPERKEN Van Dijk kwam, mede namens Gemeenbelangen en VVD, met een voorstel de vergoeding welke moet worden betaald aan het CAK, geheel af te schaffen voor de dagbesteding. Hij vindt dit van groot belang omdat hierdoor mantelzorgers worden ontlast en niet overbelast raken. Hij vindt dat moeilijk in de portemonnee van de inwoners kan worden gekeken. Bekend is dat mensen niet sjoelen of lid worden van een zangvereniging omdat de portemonnee dat niet kan trekken.

Het college van burgemeester en wethouder gaf aan beide voorstellen te ontraden. Volgens wethouder Gerbert Priem wordt in de zorg nog steeds uitgegaan van een stukje zelfredzaamheid. Dat betekent dat ook wanneer een vrouw eens ziek wordt ook de buurvrouw moet komen helpen. Met het voorstel van de drie coalitiepartijen wordt deze stimulans naar zijn mening weggenomen.

JEUGDZORG Wethouder Nico Gerritsen heeft berekend dat het voorstel van de drie oppositiepartijen 22.500 euro structureel per jaar gaat kosten. Waar hij liever geen structurele uitgaven ziet opgenomen in de begroting omdat dit op termijn de reserves kan aantasten.

Het voorstel van de coalitie kost de gemeente tussen de 240.000 en 250.000 euro voor 2018. Het geld wordt, zo nodig, uit de reserves voor het sociaal domein gehaald. Gerritsen vreest dat dit bedrag ook wel eens structureel kan worden. Hij wijst ten aanzien van de reserves op de aanslag welke hierop wordt gepleegd door de jeugdzorg met een tekort in 2017 van een miljoen euro.

RUG Wanneer de regering de regeling niet invoert per 1 januari 2019 moeten de indieners van het voorstel wat betreft Gerritsen de rug recht houden en dat niet voortzetten. Herman Luitjes (Wij Putten) vindt dat de gemeente financieel voldoende sterk is de kosten te dragen, ook indien de regering de regeling enkele jaren later invoert.

Door het college wordt gekeken of een onderzoek nodig is naar het aantal mensen dat zorg mijdt. Vooral bij Gemeentebelangen leeft de vrees dat dit aantal hoog is. Daarnaast gaat het college onderzoeken hoe de voorlichting over de gratis cliëntondersteuning kan worden verbeterd. De bekendheid met deze regeling is vrijwel gehalveerd en gedaald tot 36 procent. Terwijl het om gratis zorg gaat.