Nieuwjaarstoespraak burgemeester Nunspeet

NUNSPEET - Burgemeester Dick van Hemmen van de gemeente Nunspeet heeft vrijdgavond zijn nieuwjaarstoespraak gehouden:Dames en heren,Welkom op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Het is goed om elkaar aan het begin van het nieuwe jaar te ontmoeten en elkaar geluk, voorspoed en gezondheid te wensen. We proberen positief vooruit te kijken in een tijd waarin er sprake is van onrust. Wereldwijd. Het lijkt soms ver weg, maar ook dichtbij huis merken we het…. "Een mooie zomerdag die gitzwart is geëindigd". Met deze woorden vertolkte premier Rutte op 17 juli 2014 de grote verbijstering na het neerhalen van vlucht MH17. Er ging een schok door Nederland. Honderden onschuldige burgers - mannen, vrouwen, kinderen - werden het slachtoffer van een gewapende strijd. We herinneren ons de aangrijpende beelden van de lange stoet rouwauto's en het droeve lint van meelevende Nederlanders langs de route van vliegveld Eindhoven naar Hilversum. In veel gezinnen bleef rond de afgelopen feestdagen een stoel leeg. Ook in Nunspeet werden mensen zwaar getroffen door het verlies van 6 dierbare familieleden. Ineens kwam het dichtbij.Een dergelijke ramp is een grote tragedie voor onze samenleving. De meeste slachtoffers zijn gelukkig geïdentificeerd. Maar er zijn nog steeds vraagtekens. De 'waaromvraag' is nog steeds niet beantwoord. Zo'n aanslag mag niet, dit willen we niet, dit kan niet! Want in Nederland staan wij voor vrede en vrijheid. En dat willen we blijvend onderstrepen. Op 5 mei 2015 vieren we 70 jaar vrijheid. In alle kernen in de gemeente Nunspeet zijn werkgroepen actief om te zorgen voor een aantrekkelijk programma voor jong en oud. Vrede en vrijheid staan centraal op deze dag. Blijvende aandacht hiervoor is van groot belang in deze tijd van onrust, aanslagen, geweld, vervolgingen en barbaarse terechtstellingen. Herdenken doe we op 4 mei, en vieren op 5 mei! Laten we met elkaar deelnemen aan de diverse herdenkingen en bevrijdingsactiviteiten, en zo in grote getale het grote goed van vrede en vrijheid benadrukken. De jaarwisseling is ook in de gemeente Nunspeet weer voorbij. Complimenten voor diegenen die zich hier voor hebben ingezet. Ook in de voorbereiding. Speciaal wil ik noemen het initiatief van de Dorpsgemeenschap Vierhouten om een centraal vuurwerk te organiseren voor haar inwoners. Het zorgt voor minder overlast, mooier vuurwerk en het is natuurlijk erg gezellig. Ook dank aan de hulpverleners van politie, brandweer, ambulance en gemeente voor hun inzet. Zoals ieder jaar wil ook even kort weer enkele trends benoemen. Als gemeente zijn we het afgelopen jaar weer licht gegroeid. Het voorlopige inwoneraantal bedraagt nu 26.747, in vergelijking met vorig jaar een lichte groei van 66. De daling van het leerlingenaantal heeft zich ook in 2014 doorgezet. Het aantal werkzoekenden is in 2014 gestegen met 3%. Het aantal bijstandsgerechtigden is ook gegroeid en bedraagt nu 287. Het aantal woningen is in 2013 met ruim 100 toegenomen. Wat het aantal banen betreft ben ik positief gestemd. Er is sprake van groei. In 2014 is het aantal banen in onze gemeente met 260 gegroeid tot 13.130, een groei van 2%, terwijl de NW Veluwe een daling laat zien van 1%. Ook hebben we het laagste werkloosheidspercentage in de regio. Ik durf te stellen dat we de positieve lijn weer te pakken hebben. De Raad van State heeft op 24 december jl. het ingestelde beroep tegen de door de Provincie verleende vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet gegrond verklaard. Daarmee is de geplande aanleg van de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein op dit moment onmogelijk. Een fikse tegenslag voor de gemeente en ondernemend Nunspeet. Eerder al was mijn analyse dat we gegijzeld worden door de technocratische en bureaucratische natuurwet- en regelgeving. Mijn conclusie nu: terwijl er voor zwarte specht en wespendief een 'zero tolerancebeleid' geldt worden in mijn beleving de belangen van de inwoners en de werkgelegenheid onvoldoende meegewogen. Het gemeentebestuur van Nunspeet staat óók pal voor de bescherming van belangrijke natuurwaarden. Maar het leefgebied van onze inwoners (en bedrijven) weegt bij ons zeker niet minder zwaar dan het leefgebied van de zwarte specht en de wespendief. Laten we ook niet vergeten wat er voor de aanleg van de Kolk al fors gecompenseerd is en wordt in het kader van de natuurbescherming. De voormalige Generaal Winkelmankazerne; 80 hectare teruggegeven aan de natuur, de natuurcompensatie aan de schaarweide, het omvormen van een stuk naaldbos tot loofbos nabij de Kolk, en diverse voorzieningen voor de dieren in het gebied zoals de eekhoornbrug. En nog is het niet genoeg.Hier ligt een taak voor de wetgever om in wet- en regelgeving een echte belangenafweging van natuur, economie en mens tot stand te brengen. We zullen ons beraden op de uitspraak en bezien wat de volgende stap moet zijn. Laat helder zijn, wat het gemeentebestuur betreft komt het bedrijventerrein er. Met de rondweg! Al duurt de uitvoering langer dan we graag zouden willen; de laatste loodjes wegen het zwaarst. Treurig overigens dat de Raad van State zolang tijd neemt.Het jaar 2014 stond voor ons in het teken van de voorbereiding op de Sociale Transities per 1-1-2015. Er is enorm veel werk verzet, niet alleen in-, maar ook buiten het gemeentehuis. Op papier zijn we er klaar voor. Nu moeten we zorgen dat wat op papier zorgvuldig is voorbereid in de praktijk ook gaat werken. En dat is best spannend. We hebben in 2014 op diverse manieren aandacht gevraagd voor de noodzaak van de hervorming, waarbij de eigen kracht en het sociale netwerk van mensen zo goed mogelijk wordt benut, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en zo lang mogelijk dure zorg en ondersteuning wordt voorkomen. Onze inwoners kunnen op onze ondersteuning rekening bij de komende veranderingen in de zorg. Zelfredzaamheid en keuzevrijheid staan bij ons voorop.'Meedoen' is het motto van de Participatiewet. Dit kan alleen door groei van werkgelegenheid enerzijds en samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid anderzijds worden gerealiseerd. Wij staan voor grote veranderingen; dat geldt ook voor de transitie van de jeugdzorg, waarbinnen de veiligheid van kinderen voorop staat. Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, ook achter de voordeur. In 2015 wil ik mij hard maken voor de veiligheid van kinderen in deze gemeente en ik roep u op om hetzelfde te doen. Kindermishandeling? Bemoei je er mee!'. Als vaders en -moeders kunnen wij het verschil maken. Doet u mee? Vanaf vandaag kunnen in het kader van het project 'Veilig Thuis' inwoners, maar ook medewerkers van sociale en maatschappelijke organisaties bij één organisatie terecht met vragen en/of meldingen en voor ondersteuning bij het oplossen van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is 24 uur per dag bereikbaar op 0800-2000. Op 19 maart 2014 konden we gebruik maken van ons democratische stemrecht. Met elkaar koos u een nieuwe gemeenteraad. Wist u trouwens dat de maandelijkse raadsvergadering nu met beeld en geluid is te volgen via TVNunspeet? De politiek komt zo weer een stapje dichterbij. Op 18 maart a.s. zijn er weer verkiezingen. Voor het eerst zijn er dubbele verkiezingen, voor de provinciale staten en voor het waterschap. Via een stem tijdens de Provinciale verkiezingen bepaalt u mede de samenstelling van de Eerste Kamer. Ik heb al eerder genoemd dat dit gemeentebestuur een voorstander is van een zelfstandige gemeente, die - waar wenselijk en nodig - de samenwerking zoekt in de regio. Ik ben daarom ook blij met de uitkomsten van de bestuurskrachtmeting in het kader van 'Sterk bestuur in Gelderland'. Het onderzoek laat opnieuw zien dat Nunspeet een bestuurskrachtige gemeente is en kan blijven. Ook hier komt het thema 'dichtbij' weer om de hoek. Een bestuur op grotere afstand heeft niet onze voorkeur. In 2015 werken we verder aan de dienstverlening aan de burger. Voor u thuis komt de dienstverlening dichtbij. We hebben al een afval-app operationeel. Met deze app hebben inwoners een persoonsgebonden digitale afvalkalender. Begin 2015 komt er een gemeente-app. Hierop kan men continu het laatste gemeentelijk nieuws en de bekendmakingen volgen. Ook kunnen het komende jaar steeds meer zaken thuis vanachter de computer worden geregeld en de status van aanvragen worden gevolgd. Binnenkort wordt het mogelijk digitaal geboorteaangifte, huwelijksaangifte en overlijdensaangifte te doen. En…., we waren één van de eerste gemeenten in Nederland die zijn geslaagd voor de BAG-audit, het op orde hebben van de basisregistratie adressen en gebouwen. Dat is onontbeerlijk voor een goede en correcte dienstverlening. En daar heeft de burger recht op! Wat het algemene veiligheidsbeeld betreft ben ik positief. Het aantal woninginbraken daalt. We blijven het belang van afdoende inbraakpreventie benadrukken. Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid van de inwoners zelf. Jammer overigens dat de Rijksoverheid heeft besloten om de vergoeding voor uitgeschreven processen verbaal door BOA's te stoppen.Op 13 juni 2014 is de nieuwe Elspeetse brandweerkazerne in gebruik genomen. Het korps beschikt nu weer over een modern en eigentijds onderkomen. Het aantal meldingen van de brandweer is in 2014 met 12% gedaald ten opzichte van 2013. De korpsen Nunspeet en Elspeet zijn 202 keer uitgerukt. Vermeldenswaardig is een daling van 23,5 % van het aantal automatische meldingen. De serieuze nazorg bij elke automatische melding werpt z'n vruchten af. De toekomst van de brandweer is in beweging. De veiligheidsregio is regiobreed bezig met een reorganisatie van de brandweer. Ik blijf er voor waken dat dit op geen enkele manier ten koste zal gaan van de lokale vrijwilligers. Dát zijn de mensen die 7 dagen per week 24 uur per dag op professionele wijze voor ons klaarstaan en waar we 100% op kunnen rekenen wanneer we hulp nodig hebben. Dames en heren, ik rond af. Evenals voorgaande jaren wil het gemeentebestuur - samen met u - voortvarend blijven werken aan de toekomst. De recessie was voor ons in de afgelopen jaren geen reden om op de rem te gaan staan. Er is veel op de rails gezet en gerealiseerd. We hebben een woonvisie vastgesteld waarin is verwoord dat we voldoende woningen willen voor alle doelgroepen. Er is en wordt op diverse plaatsen gebouwd. Aan de Winckelweg zijn in samenwerking met OMNIA 41 ouderappartementen gebouwd, het complex aan de Laan 44 begint vorm te krijgen en we zijn in Nunspeet een prachtig museum rijker. In Elspeet is ook een gemotiveerde club mensen bezig een museum te realiseren in de oude brandweerkazerne. En ook in het nieuwe jaar gaan we fors aan de slag op diverse fronten. Sportpark de Wiltsangh, de toekomst van sportcentrum en zwembad De Brake (of het renovatie of nieuwbouw wordt, daar zal de gemeenteraad voor de zomer van 2015 een besluit over nemen), Elspeet Noordwest, de nieuwe woonwijk Molenbeek, de bedrijvenlocatie Elspeet, en natuurlijk het proces rond de Kolk. Ook gaan we de haalbaarheid in beeld brengen van een westelijke rondweg om Nunspeet, met daarbij de verkeersafwikkeling op het Stationsplein. En - tenslotte, ik heb het al eerder genoemd - het goed opstarten en begeleiden van de ingrijpende veranderingen in de zorg.Er liggen voldoende uitdagingen. Laten we met elkaar als samenleving en overheid de schouders eronder zetten en positief blijven werken aan een vitale, ondernemende en zorgzame samenleving in onze gemeente Nunspeet. Dat doen we ieder op onze eigen manier en op onze eigen plek. Niet veraf, maar vooral dichtbij!Ik wens u en allen die u dierbaar zijn een gelukkig en gezond 2015!