• Archief BDU Media

Regio heeft 121 windmolens nodig en 1,8 miljoen zonnedaken

VELUWE Op weg naar een energie neutrale regio in 2050 moeten er op de Noordwest-Veluwe in totaal 121 windmolens worden geplaatst. Daarnaast zijn er 1.816.000 zonnepanelen op daken noodzakelijk en 852 hectare aan zonnevelden. Aangevuld met onder meer collecte- en individuele warmte, biomassa en hernieuwbaar gas.

Wijnand Kooijmans

De cijfers blijken uit het regionaal werkplan Duurzaamheid waarin de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek samenwerken. Reden is dat gemeenten afzonderlijk maar beperkte capaciteit hebben om energie- en klimaatbeleid tot uitvoering te brengen. Ook stoppen veel klimaat- en energievraagstukken niet bij de gemeentegrens en moeten deze regionaal worden aangepakt. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan windenergieprojecten langs rijksweg A28.

VUIST Door de samenwerking hopen de gemeente ook een vuist te kunnen vormen en daardoor niet alleen invloed uit te kunnen oefenen in de regio maar ook landelijk. Doel is tevens gezamenlijk initiatievennemers te werven en het draagvlak onder inwoners te vergroten. Door de provincie Gelderland wordt subsidie verleend voor de samenwerking, daarnaast moeten de gemeenten zelf naar schatting zo'n 22.000 euro per jaar bijdragen aan deze samenwerking.

Inmiddels is al gestart met een project bedrijven te verduurzamen. Dit omdat bedrijven een substantieel deel van het totale energieverbruik op de Noordwest-Veluwe voor hun rekening te nemen. Veel bedrijven voldoen bovendien nog niet aan de huidige energie-eisen. Energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en/of het gebruik van groene grondstoffen blijkt in de praktijk nog niet de core business te zijn van ondernemers.

BEDRIJVEN Doel is minimaal honderd energieadviezen op te stellen. Streven is dat 31 december 2020 tenminste zestig bedrijven hun energieadvies geheel of gedeeltelijk hebben afgerond. Dat moet er toe leiden dat deze bedrijven ieder 100.000 kilowattuur besparen en vijf miljoen kubieke meter minder gas verbruiken.

De zes gemeenten moeten in september van dit jaar een warmteplan voor hun eigen gemeente hebben opgesteld maar ook een regionaal warmteplan waarin grensoverschrijdende kansen zijn benoemd. Oldebroek en Harderwijk pakken dit zelf op maar leveren wel hun kennis voor het opstellen van het overkoepelende plan.

RIJKSWEG Langs rijksweg A28 moeten, zo wordt aangegeven in het plan, in totaal 115 windturbines worden geplaatst. Hiermee kan een groot deel van de lokale en regionale duurzaamheidsdoelstellingen worden gerealiseerd. Streven is voor het eind van de huidige zittingsperiodes van de colleges van burgemeester en wethouders honderd hectare aan zonneparken en dertig windturbines te hebben gerealiseerd.

In het plan worden concrete locaties genoemd. Het gaat om de aanleg van een windweg langs de N302, de weg tussen de grens van de provincie Flevoland bij Harderwijk en Nieuw Millingen. Een windbos moet komen boven de N795, de weg tussen Nunspeet en de buurtschap Tongeren in de gemeente Epe.

TIEN Een windweide is gepland langs het Drontermeer maar ook in Oldebroek/Oosterwolde. Een windbos is verder gepland boven de Leuvenumse bossen en een windlocatie binnen de gemeente Elburg. Verwacht wordt dat de realisatie in totaal tien jaar in beslag neemt.

Gekeken wordt verder naar de mogelijkheden welke mogelijkheden er zijn als het gaat om biogas. In de regio is ongeveer 900.000 ton aan mest beschikbaar. Op ongeveer de helft ligt de verplichting deze mest ook te verwerken. Biogas geproduceerd via mestvergisting biedt mogelijkheden een grote bijdrage te leveren aan de energiedoelstellingen.